Základné klávesové skratky

Sekcia: Klávesové skratky pre systém Windows

Zoznam klávesových skratiek pre operačný systém Windows: ovládanie windowsu a aplikácií bežiacich pod operačným systémom windows.

Klávesové skratky pre aplikovanie základných funkcií pre prácu s počítačom, finty pre používanie kurzora, ovládanie pozície kurzora a označovanie textu.

Klávesy Skratka Vysvetlenie / ukážka
CTRL + A označenie všetkého označí celý text od začiatku po koniec
CTRL + C skopírovanie vyznačenej oblasti uloží obsah vyznačenej oblasti do schránky (dočasná pamäť) pre neskoršie vybratie
CTRL + F vyhľadávanie otvorí dialogóve okno na vyhľadávanie v texte
CTRL + H nahradenie dialógové okno na vyhľadanie a nahradenie textu
CTRL + N nový nový prázdny dokument
CTRL + O otvoriť otvorenie iného dokumentu
CTRL + P tlač vytlačenie aktuálneho dokumentu
CTRL + S uloženie dokumentu uloženie aktuálneho dokumentu
CTRL + V vloženie vyznačenej oblasti vloží obsah schránky
CTRL + X vystrihnutie vyznačenej oblasti presunie označený text do schránky (skopíruje a odstráni z pôvodného miesta)
CTRL + Y krok znovu krok dopredu - obnovenie kroku späť
CTRL + Z krok späť krok späť - posun dozadu v histórii zmien (napríklad vrátenie vymazaného obsahu)
F1 pomocník (nápoveď, nápoveda) Zobrazenie pomocníka na riešenie problémov
doprava kurzor doprava posunúť kurzor doprava (v prípade konca riadku presun na nový riadok)
doľava kurzor doľava posunúť kurzor doľava (v prípade začiatku riadku presun na predchádzajúci E8riadok)
hore kurzor hore posunúť kurzor o riadok hore
dolu kurzor dolu posunúť kurzor o riadok dolu
Home kurzor na začiatok riadka presunúť kurzor na začiatok riadka
End kurzor na koniec riadka presunúť kurzor na koniec riadka
CTRL + Home kurzor na začiatok dokumentu presunúť kurzor na začiatok dokumentu
CTRL + End kurzor na koniec dokumentu presunúť kurzor na koniec dokumentu
Page up kurzor o stranu vyššie presunút obrazovku o stranu vyššie
Page down kurzor o stranu nižšie presunút obrazovku o stranu nižšie
CTRL + doľava kurzor na začiatok slova presun kurzora na začiatok slova
CTRL + doprava kurzor na ďalšie slovo presun kurzora na začiatok nasledujúceho slova
CTRL + hore kurzor na začiatok odseku presun kurzora na začiatok odseku
CTRL + dolu kurzor na koniec odseku presun kurzora na koniec odseku
SHIFT + doľava označiť znak vľavo označiť znak od kurzora doľava
SHIFT + doprava označiť znak vpravo označiť znak od kurzora doprava
SHIFT + hore označiť riadok hore označiť celý riadok od aktuálnej pozície hore
SHIFT + dolu označiť riadok dolu označiť celý riadok od aktuálnej pozície dolu
SHIFT + CTRL + doľava označiť slovo vľavo
SHIFT + CTRL + doprava označiť slovo vpravo
SHIFT + CTRL + hore označiť odsek vľavo
SHIFT + CTRL + dolu označiť odsek vpravo
SHIFT + Home označiť text po začiatok riadku
SHIFT + End označiť text po koniec riadku
SHIFT + CTRL + Home označiť text po začiatok dokumentu
SHIFT + CTRL + End označiť text po koniec dokumentu
SHIFT + Page hore označiť text o dĺžke jednej strany hore
SHIFT + Page dolu označiť text o dĺžke jednej strany dolu
CTRL + A označenie všetkého označí celý text od začiatku po koniec
CTRL + F vyhľadávanie otvorí dialogóve okno na vyhľadávanie v texte