Citáty a múdrosti - Romano Guardini

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Romano Guardini

veci boli zverené človeku, aby ich používal na svoje dobro, ale aj na to, aby veci naplnili vlastný zmysel, v skutočnosti každá hodina, každý deň a každý rok predstavuje životný úsek našej konkrétnej jedinečnej existencie, ktorý prichádza len raz a v celku života zaujíma nenahraditeľné miesto, úctu človeka k sebe samému treba takmer nanovo objaviť, je zakorenená vo všeobecne zabudnutej pravde, že sám boh si nás váži, sloboda neznamená právo na bezmyšlienkovitosť či ľubovoľnosť názoru, ale spočíva na pravom vzťahu k pravde, s každým človekom sa znovu začínajú dejiny, predstava, že štát nemá nad sebou žiadne normy a vo svojom konaní sa riadi čisto politickou účelnosťou, je nesmieme lákavá, môže však spôsobiť slepotu a umožniť vznik štátneho správania, ktoré sa navonok zdá demokratické, no v skutočnosti je totalitné, buď existuje absolútne právo pre každú osobu, alebo neexistuje vôbec, niet slobody bez svedomia - tak ako nemôže byť svedomie v bytosti, ktorá nie je slobodná, právo na vlastný názor a vlastné slovo má len ten, kto si uvedomuje, že je viazaný pravdou, nedokážem vyjadriť, aká je príroda ľudská a ako v nej cítiť možnosť stať sa človekom v tom najčistejšom, a predsa nevyčerpateľne hlbokom význame, moderný človek sa cíti čoraz slabší, lebo uňho ubúda zakorenená stavovská sila osoby, schopnosť byť pánom seba a súvislosť s absolútnymi hodnotami, ktoré sú mu oporou, mlčať neznamená iba nehovoriť, to dokáže i zviera a ešte väčšmi skala! mlčanie, samota, oddych a vyčkávanie - to sú cesty do vnútra,,, stálym rozprávaním a hlukom je človek vytlačený sám zo seba, jeho vnútorný poriadok sa rozpadá, tak stráca aj pravé slová, mlčanie patrí k reči ako vdych a výdych, až mlčanie a slovo tvoria jeden celok, mlčanie je prejavom vnútorného stavu človeka, mlčanie je prameň reči, máme na sietnici slepú škvrnu: už nevidíme neviditeľné, len prijatím seba samého vedie cesta do skutočnej budúcnosti - pre každého do jeho vlastnej, pokánie je jednou z najsilnejších foriem vyjadrenia našej slobody, láska, to je otvorenie sa pravde druhého človeka, kto nevie mlčať, ja ako človek, ktorý vy chcel v živote iba vydychovať, a nie aj vdychovať, kto nechce prijať slobodu so všetkou vážnosťou, nech o nej mlčí, to je posledná služba, ktorú jej môže preukázať, koľko ciest na tomto svete je cestami sĺz a utrpenia? koľko morí na tomto svete sú morami smútku? koľko matiek už dlho žije opustených, čakajú a čakajú ešte dnes? koľko ľudí ešte nemá slobodu a toľko po nej túži? koľko detí ide večer spať a pre hlad nemôžu zaspať? koľko snov sa za nocí úpenlivo pýta: kedy tomu bude pre nás koniec? môžeš to zmeniť? iba ten, kto miluje, vie účinne povzbudzovať iných, dospelosť - a nielen biologická alebo právna - je založená na tom, že človek našiel svoje miesto jednak vo vlastnej osobe, vo vlastnom zmýšľaní, a jednak v skutočnosti, objavil, čo znamená stáť na vlastných nohách a rozhodol sa tento postoj uskutočňovať, dar nad všetky dary je poznanie ježiša krista a láska k nemu, človek nesmie so svetom robiť, čo chce on, ale čo zodpovedá pravde vecí, čím čistejšie je tvoje srdce, tým jasnejšie svieti slnko, čas sú peniaze, len zriedka vyslovia ľudské ústa čosi hanebnejšie, táto zhubná mentalita nám prenikla do krvi ako smrtiaci jed, celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie s ježišom kristom, ak sa hovorí o blízkosti konca, nemyslí sa tým koniec časov, ale to, že sa naša existencia dostáva do blízkosti absolútneho rozhodnutia a jeho dôsledkov najvyšších možností a najväčších nebezpečenstiev, ak chcem porozumieť stromu, musíme sa pozrieť do zeme, v ktorej sú jeho korene, rovnako je to aj s ľuďmi,