Časovanie slova hundrať

Slovo hundrať je sloveso, má nedokonavý vid. Slovesá sa v slovenskom jazyku časujú (menia tvar podľa času).
V tabuľke nižšie sa nachádzajú všetky tvary slovesa hundrať

Hodnotenie slova: 5 (21)
časovanie - jednotné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono
Minulý čas hundral, hundrala, hundralo hundral, hundrala, hundralo hundral, hundrala, hundralo
Prítomný čas hundrem hundreš hundre
Budúci čas budem hundrať budeš hundrať bude hundrať
Rozkazovací tvar - hundri -
časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba
my vy oni, ony
Minulý čas hundrali hundrali hundrali
Prítomný čas hundreme hundrete hundrú
Budúci čas budeme hundrať budete hundrať budú hundrať
Rozkazovací tvar hundrime hundrite -

Zvyšné tvary slovesa hundrať: hundrať (neurčitok) a hundrúc (prechodník).


Tvary slova hundrať

Správne tvary slova hundrať: hundre, hundral, hundrete, hundrite, hundreme, hundrúc, hundrali, hundrala, hundrať, hundrime, hundrem, hundralo, hundri, hundrú, hundreš

Odvodené tvary slova (nehundrať): nehundrime, nehundrete, nehundrala, nehundreme, nehundralo, nehundrite, nehundrú, nehundre, nehundrúc, nehundral, nehundreš, nehundri, nehundrať, nehundrem, nehundrali

Vety so slovesom hundrať

Časovanie v jednotnom čísle - minulý čas: Ja som hundral. Ja som hundrala. Ja som hundralo. Ty si hundral. Ty si hundrala. Ty si hundralo. On hundral. Ona hundrala. Ono hundralo.
Časovanie v jednotnom čísle - prítomný čas: Ja hundrem. Ty hundreš. On hundre. Ona hundre. Ono hundre.
Časovanie v jednotnom čísle - budúci čas: Ja budem hundrať. Ty budeš hundrať. On bude hundrať. Ona bude hundrať. Ono bude hundrať.
Časovanie v množnom čísle - minulý čas: My sme hundrali. Vy ste hundrali. Oni hundrali. Ony hundrali.
Časovanie v množnom čísle - prítomný čas: My hundreme. Vy hundrete. Oni hundrú. Ony hundrú.
Časovanie v množnom čísle - budúci čas: My budeme hundrať. Vy budete hundrať. Oni budú hundrať. Ony budú hundrať.

Významovo podobné slová: hromžiť, nadávať, reptať, šomrať,

Podobné slová: šepletiť, zagratulovať, nestrúsiť, patetizovať, nezávidieť, nepremenovať, nepripomínať, neodslúžiť, utkať, nedosychať, nezakývať, znechávať, zafľakovať,

Príbuzné slová: komunikácia,

Slovenská slovná zásoba Aktivity » Komunikácia

Rýmy na slovo hundrať