Vzdelávacie videá online

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 1321   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Keď vyjadríme počet, môžme ho vyjadriť nielen absolútne, ale aj takzvane relatívne - to je relatívna početnosť.

vzdelavacie video

Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

absolútna hodnota, príklady

vzdelavacie video

absolútna hodnota komplexného čísla

vzdelavacie video

absolútna hodnota, porovnávanie čísiel

vzdelavacie video

absolútna hodnota

vzdelavacie video

Čo je to adiabatický dej? Poissonova konštanta. Poissonov zákon. Adiabata.

vzdelavacie video

Praktické príklady na výpočet pravdepodobnosti výhry v lotérii? Ako vypočítať výhru v lotérii?

vzdelavacie video

Mechanizmus vedenia elektrického prúdu v kovoch. Elektrónový plyn. Mriežka kladných iónov. Chaotický tepelný pohyb elektrónov. Unášavá rýchlosť. Veličina elektrický prúd - definícia. Jednotka elektrického prúdu. Meranie elektrického prúdu. Ampérmeter.

vzdelavacie video

Možno najkrajšou časťou matematiky na základnej škole sú rovnice. V tomto videu, si predstavíme čo to rovnica je pomocou váh.

vzdelavacie video

Viete že násobenie a sčítanie čísel spolu veľmi súvisia? V tomto videu si tento vzťah vysvetlíme.

vzdelavacie video

počítanie, sčítanie, odčítanie

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Zrážka rovnako ťažkých vozíčkov: pokus

vzdelavacie video

Štatistika je krásna veda ktorá je založená na matematike. Vznikla preto, že králi chceli mať prehľad o tomto koľko daní vyberú.

vzdelavacie video

Naučte sa poskytnúť prvú pomoc: akútny infarkt myokardu

vzdelavacie video

Tému Albánsko prezentuje Mgr. Ana Uher - doktorandka Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre siedmy ročník základných škôl.

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Problematika Slovenského národného povstania.

vzdelavacie video

Tému "Alkány" spracoval Erik Šimon z Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Tému "Alkény a alkíny" spracovala Dominika Bezdeková z Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.

vzdelavacie video

Analógia medzi mechanickým pružinovým oscilátorom a elektromagnetickým oscilátorom. Nájdenie navzájom si analogických veličín. Použitie analógie na objavenie vzťahov pre uhlovú frekvenciu, frekvenciu a periódu elektromagnetického oscilátora a na získanie časových závislostí napätia a prúdu v elektromagnetickom oscilátore.

vzdelavacie video

Ako klásť pri analýze otázky, úvod do UML, diagram aktivít

vzdelavacie video

https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hlinka

vzdelavacie video

vzdelavacie video

Ako sa dá narodeninový paradox z predošlého videa použiť v informatike pri crackovaní hesiel?

vzdelavacie video

Jednoduchý obvod elektrického prúdu. Vnútorná časť a vonkajšia časť obvodu. Vnútorný odpor. Svorkové napätie a jeho závislosť od prúdu. Vzťah pre prúd v obvode. Skratovací prúd. Jednoduchý elektrický obvod z hľadiska energie. Práca a výkon elektrických (neelektrických) síl vo vonkajšej (vnútornej) časti obvodu. Účinnosť zdroja.

vzdelavacie video

Vzťahy pre výsledný odpor sériového a paralelného zapojenia rezistorov. Odvodenia.

vzdelavacie video

Je výslednica všetkých tlakových síl, ktorými kvapalina pôsobí na do nej ponorené teleso nulová? Nie! Ako sa volá táto výslednica? Ktorým smerom pôsobí? Ako možno vypočítať veľkosť hydrostatickej vztlakovej sily? Ako to formuloval Archimedes? Ako sa správajú telesá rôznej hustoty v kvapaline? Kedy teleso pláva a čo vtedy platí o objeme jeho ponorenej časti?

vzdelavacie video

Aritmetická postupnosť - ako ju definujeme a aké vzorčeky v nej využívame?