Vybrané slová - všetky - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia zo všetkých vybraných slov (B, P, M, V, R, Z, S). Ideálne na preskúšanie vybraných slov celkovo.

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová - všetky alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

zbytočný nábytok zdobyl príbytok, výbuchy rozbyly bytúnok, dopyt, epýtaf, zavináč, prines príves, rýchle ríbezle v Rýge, síran, ovplyvníť, lybertaryán sa podelí o lyžyce, zbitočný nábitok zdobil príbitok, výbuchi rozbili bitúnok, dopyt, epitaf, zavináč, prines príves, rýchle ríbezle v Rige, síran, ovplívniť, libertarián sa podelí o lyžice, zbytočný nábytok zdobil príbytok, výbuchy rozbili bitúnok, dopyt, epitaf, zavináč, prines prives, rýchle ríbezle v Rige, sýran, ovplyvniť, libertarián sa podeli o lyžice, zbytočni nábytok zdobil príbytok, vybuchy rozbili bitúnok, dopyt, epitaf, zavináč, prines príves, rychle ríbezle v Rige, síran, ovplyvniť, libertarián sa podelí o lyžice

zb_točný náb_tok zdob_l pr_b_tok | v_buchy rozb_l_ b_túnok | dop_t | ep_taf | zav_náč | pr_nes pr_ves | r_chle r_bezle v Rige | s_ran | ovpl_vniť | l_bertar_án sa podel_ o l_žice

zbytočný nábytok zdobil príbytok | výbuchy rozbili bitúnok | dopyt | epitaf | zavináč | prines príves | rýchle ríbezle v Rige | síran | ovplyvniť | libertarián sa podelí o lyžice