Cvičenia zo slovenského jazyka

Pravopisné a gramatické cvičenia zo slovenského jazyka, písanie i-y, čiarky, rozbory viet ...

Zbierka cvičení a príkladov zo slovenského jazyka na precvičenie slovenskej gramatiky a slovenského pravopisu. Generátor pravopisných cvičení poskytuje veľkú zbierku gramatických úloh na precvičenie a učenie pravopisu online. Gramatické cvičenia sú usporiadané podľa oblasti a každé pravopisné cvičenie má samostatnú zbierku príkladov, z ktorých sa generujú úlohy náhodne.

Pravopisné cvičenia

Najväčšie problémy slovenčiny tradične spôsobuje písanie i-y, diktáty, dopĺňanie správnych písmen pri skloňovaní či spodobovaní a písanie malých a veľkých začiatočných písmen.

Písanie čiarok v slovenských vetách. Zdrojom viet sú naše citáty a múdrosti.

Gramatické príklady na precvičenie: 1031. cvičenia písanie čiarok

Cudzie slová a správne doplnenie i alebo y. Tieto cvičenia vás preskúšajú z pravopisu a gramatiky pri písaní cudzích slov.

Gramatické príklady na precvičenie: 262. cvičenia cudzie slová

Písanie i-y v prípade zvieracích podstatných mien. Životné a neživotné zvieracie podstatné mená v mužskom rode (časté problémy: vlky vs. vlci, psy vs. psi., vtáky vs. vtáci, orly vs. orli, zajaci a zajacy...)

Gramatické príklady na precvičenie: 182. cvičenia zvieracie podstatné mená

Spodobovanie spôsobuje, že niektoré spoluhlásky inak píšeme a inak vyslovujeme. Preto sa mnohým pri písaní niektoré písmená zamieňajú.

Gramatické príklady na precvičenie: 23. cvičenia spodobovanie predložky: s / z

Rozsiahla zbierka príkladov na precvičenie používania ypsilonu a obyčajného i. Ak si myslíte, že je písanie i/y v slovenčine pre vás hračka, skúste tento test.

Gramatické príklady na precvičenie: 4911. cvičenia pravopis - písanie i/y

Pravopisné cvičenia zo všetkých vybraných slov (B, P, M, V, R, Z, S). Ideálne na preskúšanie vybraných slov celkovo.

Gramatické príklady na precvičenie: 4467. cvičenia vybrané slová - všetky

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene B. Viete písať správne i/y v slovách po písmene B? (biť či nebyť alebo byť či nebiť, býk alebo bík, ...)

Gramatické príklady na precvičenie: 561. cvičenia vybrané slová po b

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene P. Správne písanie i vo vybraných slovách na P. (piť alebo pyť? ...)

Gramatické príklady na precvičenie: 314. cvičenia vybrané slová po p

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene M. Správne písanie i vo vybraných slovách na M. (mi alebo my?, mikať alebo mykať?...)

Gramatické príklady na precvičenie: 573. cvičenia vybrané slová po m

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene V. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na V. Vír alebo výr? vykať alebo vikať?

Gramatické príklady na precvičenie: 390. cvičenia vybrané slová po v

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene R. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na R. Rím alebo rým? Riť alebo ryť? Risk alebo rysk? krištáľové alebo kryštáľové?

Gramatické príklady na precvičenie: 503. cvičenia vybrané slová po r

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene Z. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na Z. Zvyk alebo zvik? Zívať alebo zývať?

Gramatické príklady na precvičenie: 919. cvičenia vybrané slová po z

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene S. Správne písanie i a y vo vybraných slovách na S. Syn alebo sin? Sičať alebo syčať? Sipať alebo sypať?

Gramatické príklady na precvičenie: 326. cvičenia vybrané slová po s

Správne písanie i a y v slovách na L. Lis alebo lys? Plinúť či plynúť? Plin vs. plyn? Klyn alebo klin?

Gramatické príklady na precvičenie: 881. cvičenia písanie i-y po písmene l

Pravopis zámen: skloňovanie zámen, používanie slov si, ony/oni, sami alebo samy, ti alebo ty...

Gramatické príklady na precvičenie: 128. cvičenia zámená - písanie i-y

Gramatické cvičenia

Cvičenia na určovanie gramatických kategórií slov a vzorov: rod, číslo, pád, slovesný čas ...

Určovanie slovných druhov podstatných mien stredného rodu - cvičenie zo slovenského jazyka: mesto, srdce, vysvedčenie a dievča.

Gramatické príklady na precvičenie: 575. cvičenia podstatné mená - vzory stredného rodu

Určovanie slovných druhov podstatných mien ženského rodu - cvičenie zo slovenského jazyka: žena, ulica, dlaň a kosť.

Gramatické príklady na precvičenie: 752. cvičenia podstatné mená - vzory ženského rodu

Určovanie slovných druhov podstatných mien mužského rodu - cvičenie zo slovenského jazyka: chlap, hrdina, dub a stroj.

Gramatické príklady na precvičenie: 993. cvičenia podstatné mená - vzory mužského rodu

Určovanie slovných druhov podstatných mien stredného rodu - cvičenie zo slovenského jazyka: dub, stroj, mesto, srdce, žena, ulica.

Gramatické príklady na precvičenie: 51. cvičenia pomnožné podstatné mená - vzory

Určovanie vzorov prídavných mien, ktoré sú v základnom tvare: pekný, cudzí, otcov, matkin, páví

Gramatické príklady na precvičenie: 1382. cvičenia prídavné mená - vzory

Delenie zámen - cvičenie zo slovenského jazyka: osobné základné, osobné privlastňovacie, ukazovacie zámená, opytovacie zámená

Gramatické príklady na precvičenie: 51. cvičenia zámená - delenie 1

Delenie zámen - cvičenie zo slovenského jazyka: osobné zámená, ukazovacie zámená, opytovacie zámená, vymedzovacie zámená, neurčité zámená

Gramatické príklady na precvičenie: 71. cvičenia zámená - delenie 2

Delenie čísloviek - cvičenie zo slovenského jazyka: vyberte správnu kategóriu: základné číslovky, radové číslovky, skupinové číslovky, násobné číslovky, druhové číslovky

Gramatické príklady na precvičenie: 65. cvičenia číslovky - delenie

Delenie prísloviek - cvičenie zo slovenčiny: príslovky miesta, príslovky času, príslovky spôsobu a príslovky príčiny

Gramatické príklady na precvičenie: 84. cvičenia príslovky - delenie

Rozbor vety

Skladba vety, syntax (syntaktická analýza vety), rozbory viet (vetných členov)...

V príprave


Zbierku úloh na precvičenie slovnenského pravopisu online neustále aktualizujeme, čoskoro pribudnú ďalšie gramatické cvičenia. Pre zopakovanie znalostí zo slovenského jazyka a gramatiky môžete skúste:

Teória gramatiky slovenského jazyka: Vybrané slová | Podstatné mená | Prídavné mená | Zámená | Číslovky | Slovesá | Príslovky | Predložky | Spojky | Častice | Citoslovcia

Moje úspechy

ešte ste nevyriešili žiadne pravopisné cvičenie