Slovenský jazyk (Slovenčina)

Teória slovenského jazyka, cvičenia zo slovenčiny (pravopisné cvičenia, gramatické cvičenia, syntax: rozbor vety), slovníky slov (tvary slov, výkladový slovník...), nástroje na spracovanie slovenského textu, kvízy a testy zo slovenčiny ...

Zbierka úloh a cvičení zo slovenského jazyka

  • pravopisné cvičenia: písanie i-y, vybrané slová...
  • gramatika slovenského jazyka: určovanie slovných druhov, určovanie vzorov podstatných mien

Slovníky slovenského jazyka na webe: tvary slov (skloňovanie, časovanie), výkladový slovník, rýmovací slovník, rozdielový slovník, slovná zásoba, taxonomický slovník, konceptuálny slovník ...


Slovné druhy, vybrané slová, vetné členy, gramatické kategórie, podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia


Testy zo slovenčiny

Vedomostné kvízy a testy zo slovenského jazyka

Slovenčina - tréning Slovenčina - testové otázky Slovenčina - test