Vybrané slová po M - pravopisné cvičenia

Pravopisné cvičenia z vybraných slov po písmene M. Správne písanie i vo vybraných slovách na M. (mi alebo my?, mikať alebo mykať?...)

pravopisné cvičenie - načítavam úlohu


Výsledok testu

Gratulujeme, pravopisné cvičenie ste ukončili. Nižšie nájdete svoje výsledky. Môžete si vygenerovať ďalšie cvičenie z kapitoly Vybrané slová po M alebo si vybrať iné pravipisné cvičenia zo slovenského jazyka.

zadanie moja odpoveď správna odpoveď

Myrta a milý Michal zmizli, zamykáme sí mínce, mýnulý ých míny, zmizla v okamihu, mýto, mynce sa mynuly, mihla sa pomaly, Mírta a milý Michal zmizli, zamíkáme si mince, minuli ich míny, zmizla v okamihu, mýto, mince sa minuli, mihla sa pomali, Myrta a milý Michal zmizli, zamykáme si mince, minuli ich myny, zmizla v okamihu, mýto, mince sa minuli, mihla sa pomaly, Myrta a milý Michal zmizli, zamykáme si mince, minuli ich míny, zmizla v okamihu, myto, mince sa minuli, mihla sa pomaly

M_rta a m_lý M_chal zm_zli | zam_káme si m_nce | m_nuli ich m_ny | zm_zla v okam_hu | m_to | m_nce sa m_nuli | m_hla sa pomaly

Myrta a milý Michal zmizli | zamykáme si mince | minuli ich míny | zmizla v okamihu | mýto | mince sa minuli | mihla sa pomaly