HTML tagy (zoznam)

Register HTML tagov: keďže jazyk HTML je má definovanú množinu tagov, ktoré môžeme použiť, tu nájdete ich zoznam. Zo zoznamu HTML tagov sme vynechali len tie, ktoré sa neodporúčajú používať alebo sú veľmi málo podporované.

HTML Tag Vysvetlenie Nadradený tag Kategória
 komentár *
<!DOCTYPE>  definícia typu dokumentu *
a hypertextový odkaz linking
abbr skratka, akronym text
acronym akronym text
address kontaktné informácie na autora dokumentu text
applet vložený java applet linking
area oblasť v obrázkovej mape kreslenie
article článok body sekcie
aside obsah mimo hlavnej časti stránky body sekcie
audio vloženie zvukového súboru audio-video
b tučný text text
base špecifikácia základnej URL adresy (základ pre ostatné relatívne adresy uvedené v dokumente) head meta
bdi Izoluje časť textu, ktorá môže byť naformátovaná iným smerom (zľava doprava vs. sprava doľava) text
bdo prepíše aktuálny smer textu text
big zväčšená veľkosť písma text
blockquote citácia (blokový element) text
body telo HTML dokumentu html *
br nový riadok text
button tlačidlo form formulare
canvas plátno na kreslenie grafiky pomocou skriptovania (zvyčajne JavaScript) kreslenie
caption popis (tabuľky) table table
center vycentrovanie text
cite citácia (odkazovaný resp. citovaný zdroj) text
code zdrojový kód (proporcionálne písmo) text
col vlastnosti stĺpcov pre každý stĺpec v rámci prvku <colgroup> table
colgroup špecifikuje skupinu jedného alebo viacerých stĺpcov v tabuľke table
data strojovo čitateľný preklad daného obsahu sekcie
datalist zoznam preddefinovaných možností (hodnôt) pre ovládacie prvky vstupu formulare
dd definícia pojmu v zozname definícií dl zoznamy
del text, ktorý bol z dokumentu odstránený text
details podrobnosti, ktoré môže používateľ zobraziť alebo skryť sekcie
dfn výraz, ktorý bude definovaný v obsahu text
dialog dialógové okno sekcie
dir zoznam priečinkov zoznamy
div sekcia v dokumente (blokový element) body sekcie
dl zoznam definícií zoznamy
dt termín v zozname definícií dl zoznamy
em zvýraznený text text
embed kontajner pre externé aplikácie linking
fieldset zoskupenie formulárových elementov form formulare
figcaption popis pre element <figure> figure kreslenie
figure príloha (napr. obrázok alebo vzorec) kreslenie
font definícia písma, farby a veľkosti pre text text
footer pätička dokumentu alebo sekcie body sekcie
form formulár formulare
frame definícia rámca v elemente frameset frameset frames
frameset definícia množiny rámcov (obaľovací tag) html frames
h1 nadpis prvej úrovne text
h2 nadpis druhej úrovne text
h3 nadpis tretej úrovne text
h4 nadpis štvrtej úrovne text
h5 nadpis piatej úrovne text
h6 nadpis šiestej úrovne text
head hlavička dokumentu (obsahuje metadáta a informácie o dokumente) html meta
header hlavička pre dokument alebo sekciu body sekcie
hr horizontálna čiara text
html koreňový element pre HTML dokument *
i text kurzíva text
iframe vložený rámec body frames
img obrázok kreslenie
input vstupný prvok (formulárový prvok) form formulare
ins text, ktorý bol vložený do dokumentu text
kbd vstup z klávesnice text
label pomenovanie pre prvok <input> input formulare
legend legenda obaľujúca tag <fieldset> fieldset formulare
li položka zoznamu olul zoznamy
link vzťah medzi aktuálnym dokumentom a iným (externým) dokumentom, napríklad na pripojenie CSS dokumentu linking
menu sekcie
main hlavný obsah dokumentu body sekcie
map obrázková mapa kreslenie
mark zvýraznený text text
marquee pohyblivý text body text
meta metadáta týkajúce sa dokumentu head meta
meter jednotka merania text
nav navigácia body sekcie
noscript alternatívny obsah pre prehliadače, ktoré nevedia spustiť skripty *
object kontajner pre externú aplikáciu linking
ol číslicový zoznam zoznamy
optgroup zoskupenie položiek <option> v rozbaľovacom zozname select formulare
option položka v rozbaľovacom zozname formulare
output výstup formulare
p odsek text
param parameter objektu linking
picture kontajner pre obrázok kreslenie
pre formátovaný text text
progress stav vykonania text
q citácia v riadku (vložený/inline element) text
rt vysvetlenie / výslovnosť text
s text, ktorý nie je správny (prečiarknutý) text
samp ukážkový výstup z programu text
script skripty na strane klienta (napr. v jazyku Javascript) linking
section sekcia v dokumente body sekcie
select rozbaľovací zoznam form formulare
small zmenšený text text
source definícia zdroja/adresy pre elementy médií (<video> a <audio>) audio-video
span sekcia v dokumente (vložený element) sekcie
strike prečiarknutý text text
strong dôležitý text text
style formátovanie štýlov v dokumente (CSS pravidlá) head *
sub dolný index text
summary hlavička (zhrnutie) pre element <details> sekcie
sup horný index text
svg kontajner pre SVG objekt kreslenie
table definícia tabuľky table
tbody obalenie buniek patriacich do tela tabuľky (textový obsah tabuľky) table table
td bunka tabuľky table table
template kontajner pre objekt, ktorý bude skrytý po načítaní stránky text
textarea textové pole pre vstup (viacriadkové) form formulare
tfoot pätička tabuľky table table
th hlavička tabuľky pre bunku table table
thead hlavička tabuľky table table
time čas a/alebo dátum text
title názov dokumentu head meta
tr riadok tabuľky table table
track textový súbor pre elementy médií (<video> a <audio>) audio-video
u podčiarknutý text text
ul odrážkový zoznam zoznamy
var premenná text
video obsah vo forme videa audio-video
wbr zlom riadku text
noframes obsah pre prehliadače, ktoré nepodporujú rámy frames