HTML zoznamy (tagy ul, ol, dl)

V tejto kapitole tutoriálu si vysvetlíme tvorbu zoznamov v jazyku HTML. Jazyk HTML umožňuje vytvárať tri základné typy zoznamov:

Odrážkový zoznam v HTML (tag ul)

Anglický názov tagu: unordered list

Odrážkový zoznam je najčastejšie používaným zoznamom v HTML. Použijeme ho vtedy, keď nezáleží na poradí jednotlivých položiek zoznamu, resp. nie je potrebné položky zoznamu pomenovávať. Na odrážkový zoznam sa používa HTML tag ul a položky sa uvádzajú vnútri v tagoch s názvom li.

<p>Tento HTML tutoriál je zameraný na tri typy zoznamov</p>
<ul>
 <li>odrážkový zoznam</li>
 <li>číselný zoznam</li>
 <li>definičný zoznam</li>
</ul>

Typy odrážok je možné nastaviť pomocou atribútu type. To môžeme nastaviť pre celý zoznam (všetky položky) v HTML elemente ul alebo aj jednotlivo pre položky v tagu li. Hodnoty atribútu môžu byť:

 • disc (vyfarbený kruh)
 • circle (kružnica)
 • square (štvorec)
 • none (bez odrážok)
<ul type="circle">
 <li>odrážkový zoznam</li>
 <li>číselný zoznam</li>
</ul>
<ul type="disc">
 <li>odrážkový zoznam</li>
 <li>číselný zoznam</li>
</ul>
<ul type="square">
 <li>odrážkový zoznam</li>
 <li>číselný zoznam</li>
</ul>
<ul type="none">
 <li>položka bez viditeľnej odrážky</li>
 <li>položka bez viditeľnej odrážky</li>
</ul>

Číselný zoznam v HTML (tag ol)

Anglický názov tagu: ordered list

Číselný zoznam používame, keď chceme prvky v zozname číslovať alebo nám záleží na poradí. HTML tag pre číselný zoznam je ol a položky sa vkladajú rovnako - pomocou tagov li. Typy číselných odrážok je tiež možné nastaviť pomocou atribútu type v elemente ol:

 • 1 - číslice (arabské)
 • I - rímske čísla
 • i - rímske čísla malé
 • A - veľké znaky abecedy
 • a - malé znaky abecedy

Taktiež môžeme zvoliť aj prvé (štartovacie) číslo pomocou atribútu start alebo prázdny atribút reversed pre otočenie poradia.

<ol type="1">
 <li>položka 1</li>
 <li>položka 2</li>
</ol>
<ol type="A">
 <li>Položka A</li>
 <li>Položka B</li>
 <li>Položka C</li>
</ol>
<ol type="I">
 <li>Položka</li>
 <li>Položka</li>
 <li>Položka</li>
 <li>Položka</li>
</ol>
<ol type="1" start="3" reversed>
 <li>Položka 3</li>
 <li>Položka 2</li>
 <li>Položka 1</li>
</ol>

Vnáranie HTML zoznamov

Odrážkové a bezodrážkové zoznamy môžeme vnárať do seba a vytvárať tak vnorené (tzv. viacúrovňové) zoznamy.

<ol type="1">
 <li>položka 1</li>
 <li>položka 2
  <ol type="a">
   <li>Položka 2.a</li>
   <li>Položka 2.b
    <ul>
     <li>položka tretej úrovne 1</li>
     <li>položka tretej úrovne 2</li>
    </ul>
   </li>
  </ol>
 </li>
</ol>

Pre vnáranie stačí do tagu pre položku vložiť nový zoznam. V položkách zoznamov (v tagu li) môžu byť v podstate ľubovoľné HTML elementy (odseky, obrázky, odkazy a pod.).

Definičný zoznam v HTML (tag dl)

Anglický názov tagu: description list

Definičný zoznam sa používa napríklad pre zoznam pojmov a vysvetlení (register). V porovnaní s predchádzajúcimi zoznamami má mierne odlišnú syntax: do obaľovacieho tagu dl sa vkladajú dva tagy:

 • tag dt pre pojem (angl. term)

 • tag dd pre vysvetlenie/definíciu tohto pojmu (angl. definition)

<dl>
 <dt><strong>HTML</strong></dt>
 <dd>Hypertext Markup Language</dd>
 <dt><strong>CSS</strong></dt>
 <dd>Cascading Style Sheets</dd>
 <dt><strong>DL</strong></dt>
 <dd>description list</dd>
</dl>

Tým sme si prešli tutoriál na tvorby zoznamov v jazyku HTML.

Zoznamy v HTML - zhrnutie

V tejto kapitole HTML tutoriálu týkajúceho sa tvorby zoznamov sme sa naučili:

 • Používať základné typy zoznamov: odrážkový zoznam ul, číselný zoznam ol a definičný zoznam dl.

 • Vkladať položky do zoznamov pomocou tagov li alebo dd a dt.

 • Upravovať zoznamy pomocou atribútov.

 • Kombinovať zoznamy vnáraním do seba (viacstupňové zoznamy).