Veličiny a jednotky

Súhrn: zoznam veličín a ich jednotiek.

Veličiny SI

Fyzikálne veličiny a jednotky

značka veličiny názov veličiny základná jednotka
Ek pohybová energia joule
Ep polohová energia joule
F sila Newton
Fg gravitačná sila Newton
Fh hydrostatická tlaková sila Newton
Ft trecia sila Newton
Fvz vztlaková sila Newton
I elektrický prúd ampér
l dĺžka meter
Lt skupenské teplo topenia joule
Lv skupenské teplo varu joule
m hmotnosť gram
p tlak Pascal
P výkon watt
P príkon watt
Q teplo joule
Q elektrický náboj Coulomb
R elektrický odpor ohm
S elektrická vodivosť siemens
s dráha meter
T termodynamická teplota kelvin
t čas sekunda
U elektrické napätie volt
v rýchlosť meter za sekundu
V objem meter kubický
W práca joule
W elektrická práca joule
ρ hustota gram na meter kubický
Ω priestorový uhol steradián
α rovinný uhol radián

Jednotky veličín SI

Názov jednotky Značka jednotky Veličina
radián rad jednotka rovinného uhla rovinný uhol
steradián sr jednotka priestorového uhla priestorový uhol
meter m jednotka dĺžky dĺžka
gram g jednotka hmotnosti hmotnosť
sekunda s jednotka času čas
ampér A jednotka pre elektrický prúd elektrický prúd
kelvin K jednotka termodynamickej teploty termodynamická teplota
kandela cd jednotka svietivosti svietivosť
mol mol jednotka pre látkové množstvo látkové množstvo
meter za sekundu ms jednotka rýchlosti rýchlosť
hertz Hz odvodená jednotka frekvencie frekvencia
Newton N jednotka sily sila
joule J jednotka práce a energie energia
watt W jednotka výkonu výkon
Pascal Pa jednotka tlaku tlak
Coulomb C jednotka elektrického náboja elektrický náboj
volt V jednotka elektrického napätia elektrické napätie
ohm Ω jednotka elektrického odporu elektrický odpor
siemens S jednotka elektrickej vodivosti elektrická vodivosť
farad F jednotka elektrickej kapacity kapacita
weber Wb jednotka magnetického indukčného toku magnetický indukčný tok
tesla T jednotka magnetickej indukcie magnetická indukcia
henry H jednotka indukčnosti indukčnosť
lúmen lm jednotka svetelného toku svetelný tok
lux lx jednotka osvetlenia (iluminancie) osvetlenie
becquerel Bq jednotka rádioaktivity rádioaktivita
meter kubický m3 jednotka objemu objem
meter štvorcový m2 jednotka plochy obsah
bajt B jednotka informácie informácia
bit b jednotka informácie informácia
gram na meter kubický g/m3 jednotka hustoty hustota
watt w jednotka príkonu príkon
joule J jednotka tepla teplo
joule J jednotka energie polohová energia
joule J jednotka energie pohybová energia
Newton N jednotka sily gravitačná sila
Newton N jednotka sily hydrostatická tlaková sila
Newton N jednotka sily vztlaková sila
Newton N jednotka sily trecia sila
joule J jednotka energie skupenské teplo topenia
joule J jednotka energie skupenské teplo varu
meter m jednotka dráhy dráha
joule J jednotka práce práca
joule J jednotka elektrickej práce elektrická práca
Newtonmeter Nm jednotka momentu sily moment sily

Predpony SI (násobky)

Značka Skratka Predpona SI - názov Násobok Číslo
Y yotta kvadrilión 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000
Z zetta triliarda 1021 1 000 000 000 000 000 000 000
E exa trilión 1018 1 000 000 000 000 000 000
P peta biliarda 1015 1 000 000 000 000 000
T tera bilión 1012 1 000 000 000 000
G giga miliarda 109 1 000 000 000
M mega milión 106 1 000 000
k kilo tisíc 103 1 000
h hekto sto 102 100
da deka desať 101 10
d deci desatina 10-1 0,1
c centi stotina 10-2 0,01
m mili tisícina 10-3 0,001
µ mikro milióntina 10-6 0,000001
u mikro milióntina 10-6 0,000001
n nano miliardtina 10-9 0,000000001
p piko bilióntina 10-12 0,000000000001
f femto biliardtina 10-15 0,000000000000001
a atto trilióntina 10-18 0,000000000000000001
z zepto triliardtina 10-21 0,000000000000000000001
y yokto kvadrilióntina 10-24 0,000000000000000000000001

Hľadané pojmy v encyklopédii

veličiny SI, jednotky SI, medzinárodná sústava SI, veličiny a jednotky, jednotky a miery ...