Vzorce

Matematické, fyzikálne a rôzne ďalšie vzorce pre každodenné potreby. Okrem vysvetlenia matematických vzorcov si môžete hodnoty aj vypočítať online dosadením čísiel do vzorcov.

Vo vzorcoch sa používajú základné alebo najpoužívanejšie jednotky veličín. Viac podrobností o veličinách, jednotkách a ich násobkoch nájdete v sekcii veličiny, jednotky.

Matematické vzorce na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov (štvorec, obdĺžnik, kosoštvorec, kosodĺžnik, lichobežník, trojuholník, kruh, kružnica.)

Matematické vzorce na výpočet povrchu a objemu telies (kocka, hranol, kváder, valec, ihlan, kužeľ, guľa).

Pytagorova veta sa používa pri výpočtoch v pravouhlom trojuholníku. Pravouhlý trojuholník je taký, ktorý: má jeden pravý uhol, strana oproti pravému uhlu (prepona) je najdlhšia a zvyšné dve strany (odvesny) sú menšie. Príkladom pravouhlého trojuholníka je trojuholník s dĺžkami strán: 3, 4 a 5.

Vzorec na prevod tempa na rýchlosť a naopak. Tempo a rýchlosť sú navzájom opačné veličiny - niekedy je lepšie poznať rýchlosť (koľko kilometrov prejde teleso za určitý čas) a niekedy tempo (koľko času trvá prejdenie určitej vzdialenosti).

Vzorec na výpočet rýchlosti, prejdenej dráhy, času a zrýchlenia (rovnomerný resp. rovnomerne zrýchlený pohyb po dráhe).

Tlak je fyzikálna, ktorá vyjadruje pomer (vztlakovej) sily pôsobiacej na určitú plochu.

Vzorec na výpočet hustoty telesa na základe hmotnosti a objemu.

Vzorce na výpočet elektrického prúdu, elektrického napätia, elektrického odporu, elektrickej práce a elektrického výkonu.

BMI (body mass index) slúži pre výpočet ideálnej hmotnosti (niekedy nesprávne uvádzané ako výpočet ideálnej váhy). BMI je index ukazujúci pomer hmotnosti a výšky človeka.

BMR (Basal Metabolic Rate) vyjadruje množstvo kalórií, ktoré muž alebo žena spotrebuje za deň na základné životné funkcie - teda energia potrebná na prežitie.

Výpočet maximálnej tepovej frekvencie slúži na zistenie, aký maximálny tep dokáže organizmus človeka vyvinúť (najvyšší možný počet sťahov, ktoré je srdce schopné zvládnuť počas jednej minúty).