EQ testy

EQ test (test emocionálnej inteligencie) je zameraný na naše emocionálne schopnosti. Emocionálny kvocient možno označiť ako schopnosť využívať znalosti a inteligenciu v živote alebo inými slovami schopnosť zaradiť sa do spoločnosti. Najčastejšie ju využívame pri komunikácii, spolupráci a budovaní vzťahov s ostatnými, prípade pri výbere spôsobu riešenia nejakého problému, kde neexistuje univerzálne riešenie.

V bežnom živote nestačí mať len vysoké IQ (rozumovú inteligenciu), pokiaľ nie sme schopný túto inteligenciu dostatočne využiť. Človek, ktorý má nadpriemerné IQ, ale nedokáže svojou inteligenciou pomôcť ostatným, nemôže byť úspešný. Je to ako keby sme vedeli cudzí jazyk, ktorý nik iný neovláda.

EQ – emociálna inteligencia

Do emocionálnej inteligencie zaraďuje najmä týchto 5 schopností:

  1. Seba-uvedomenie - zistiť, aké sú silné a slabé stránky našej osobnosti
  2. Seba-motivácia - určiť, prečo robíme to, čo robíme (čo nás motivuje, aký máme dôvod)
  3. Empatia - pochopiť ostatných (vcítiť sa do nich)
  4. Seba-regulácia - ovládať svoje emócie
  5. Adaptabilita - schopnosť prispôsobiť sa resp. reagovať v každej situácii

EQ testy – charakteristika

EQ testy overujú naše schopnosti využívať naše znalosti a vedomosti. Sú zamerané na divergentné myslenie, teda na otázky a úlohy zvyčajne neexistuje správna a nesprávna odpoveď. Väčšina úloh sa týka našich osobných názorov a postojov, typické sú otázky:

IQ Test reklama

Emocionálna inteligencia – testovanie

Väčšina ľudí prirodzene preferuje svoj názor a ideálne je odpovedať podľa seba. Na druhej strane je veľmi populárny trend prispôsobiť sa okoliu. Tento jav sa v psychológii označuje davová psychóza: ľudia sa správajú tak ako ostatní v dave. Dav (skupina) ľudí je vždy silnejšia ako jednotlivec. Lenže tak, ako platí múdra veta: dav je silnejší ako najsilnejší človek v dave, rovnako bohužiaľ platí aj to, že dav je hlúpejší ako najhlúpejší v dave.

Aby sme sa vrátili k výsledkom EQ testov, treba si uvedomiť, že by sme sa mali snažiť odpovedať podľa vlastného názoru. Iba tak nám môže výsledok EQ testu pomôcť odhaliť naše skutočné ja.

EQ testy a delenie ľudí do skupín

Existuje veľké množstvo rôznych osobnostných testov, ktoré rozdeľujú ľudí do skupín. Mnohí určite poznáte napríklad delenie na:

Delení je veľa a keď to chceme zjednodušiť, môžeme ľudí rozdeliť na dve skupiny:

Na tomto webe preferujeme názor, že rozdeľovať ľudí do skupín nie je vhodné (možno s výnimkou jednoznačného delenia podľa pohlavia a pod.). Existuje veľa ľudí, ktorí sú v mnohých oblastiach delenia na hranici a potom stačí jedna odlišná odpoveď a z introverta sa stane vďaka testu extrovert.

Dominancia a kombinácia

Ako vyriešiť problém, keď je niekto na 49% extrovert a na 51% introvert? Tak, že nebudeme ľudí kategorizovať do dvoch skupín. Oveľa lepšie hodnotenie je percentuálne, ktoré sa často označuje ako dominancia (prevládanie) resp. kombinácia vlastností. Ak niekto preferuje používanie pravej ruky, tak pravá ruka je jeho dominantná ruka, ale súčasne používa aj ľavú. Rovnako môže byť extrovert na 60% a introvert na 40%.

Toto platí vo väčšine osobnostných testov a aj v našich osobnostných testoch budeme vyhodnocovať týmto spôsobom. Z výsledku sa dá potom ľahko zistiť, aká je dominancia jednotlivých vlastností.

EQ test – využitie výsledkov

EQ testy nám veľa prezradia o nás. Ale mali by nám pomôcť uvedomiť si, že iní ľudia majú iné preferencie a veci riešia inak. Pre každú spoločnosť je lepšie, ak má k dispozícii viac rôznych názorov. Na svete je približne 65 až 75% ľudí, u ktorých prevláda extroverzia. Tak, ako je potrebné, aby existovali aj muži aj ženy, tak isto je potrebná aj existencia rôznych osobností.
Znakom dnešnej doby je, že sa pretláča väčšinový názor. Svet potrebuje byť rozmanitý a množstvo užitočných vecí vzniklo len preto, že mal niekto nápad vyriešiť problém inak.

Aby sme to zhrnuli, výsledky EQ testov môžete využiť nielen na získanie informácii o sebe, ale pomôže vám pochopiť aj ľudí s opačnými dominantnými vlastnosťami.

Jeden osobnostný test si môžete spraviť aj na našom webe: MBTI - test osobnosti