Osobnostný test Big Five (veľká päťka)

Osobnostný test Big Five (niekedy nazývaný veľká päťka) sa používa na opis charakteristík osobnosti človeka. Osobnosť každého človeka opisuje pomocou piatich charakteristík (extraverzia, neurotizmus, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť).


Pokyny k testu Big Five

Pre lepšie pochopenie Big Five osobnostného testu a výsledkov odporúčame poriadne prečítať stručné pokyny:

Big Five test

zobrazí sa na diplome
pre štatistické účely
pre štatistické účely

Big Five test - osobnostné charakteristiky v skratke


Zaujímavé odkazy k téme