IQ testy

IQ test (test inteligencie) obsahuje otázky a úlohy, ktoré majú overiť našu rozumovú inteligenciu – schopnosť riešiť problémy. Ide o racionálne (rozumové) problémy, čiže klasické IQ testy sa zameriavajú na rozumovú zložku inteligencie. Hodnotu tejto inteligencie označujeme ako inteligenčný kvocient (IQ).

Okrem racionálnej inteligencie sa môžeme stretnúť s pojmom emocionálna inteligencia a emocionálny kvocient, ktorý predstavuje schopnosť človeka riadiť svoje emócie. Táto inteligencia sa využíva najmä pri spolupráci s ľuďmi a budovaní vzťahov. Testy na meranie emocionálneho kvocientu sa označujú EQ testy.

IQ testy - charakteristika

IQ testy sa zameriavajú najmä na overovanie numerických schopností (prácou s číslami), logického uvažovania, priestorovej orientácie, rozoznávaniu pravidelných tvarov, porozumeniu problému a vizuálnej pamäti. Každý IQ test je do istej miery odlišný. Zamestnávatelia si väčšinou tvoria IQ test na mieru podľa svojich požiadaviek na inteligenciu pracovníkov.
Na IQ test sa dá pripraviť (podobne ako na bežný vedomostný test), ale každý IQ test nám môže dať iné výsledné hodnoty IQ (hoci sa často stretávame s názorom, že dva kvalitné IQ testy musia dať rovnaký výsledok).

IQ Test reklama

Vyhodnotenie IQ testu

Úlohy v IQ testoch overujú naše konvergentné myslenie – hľadanie správneho riešenia problému. Každá úloha v IQ teste má zvyčajne aspoň jednu správnu možnosť. Výsledkom IQ testu je inteligenčný kvocient (skratka IQ). Táto hodnota je súčet správnych odpovedí a hovorí o tom, aký je náš pomer medzi mentálnym a fyzickým vekom (akú inteligenciu vzhľadom na náš vek dosahujeme):

iq test vzorec

* platí pre deti (IQ sa počas života mierne mení, pričom v detskom veku je to najvýraznejšie)

Príklad: výpočtet IQ: Ak 10 ročné dieťa zvláda riešiť úlohy určené pre 13 ročné dieťa, jeho IQ je: 100*13/10 = 130

IQ testy – súčasti testov

iq test

Teraz sa pozrime na typické úlohy IQ testov. Ide najmä o sledovanie týchto schopností:

Numerické myslenie

Ide o najtypickejší prvok IQ testov. Predstavuje schopnosť pracovať s číslami a číselnými operáciami. Súčasťou je overenie logického myslenia a schopnosť nájdenia výsledku. Zvyčajne ide o matematické príklady, kde je úlohou dopracovať sa k určitému číslu alebo vzťahu medzi číslami. Schopnosť pracovať s číslami je veľmi dôležitá vo veľa oblastiach od ekonómie až po technické odvetvia. Číselné operácie sú súčasťou každodenného života (väčšina vecí sa dá označiť a opísať číslami).

Priestorové myslenie

Ide o schopnosť myslieť priestorovo. V reálnom svete je všetko trojrozmerné. Skúma naše rozumové schopnosti z oblasti prevodu dvojrozmerného obrázku na papieri do trojrozmerného reálneho sveta a schopnosť predstaviť si objekty pri ich otáčaní a nazeraní na ne z iného uhla. Typickými úlohami sú geometrické útvary (napr. kocka alebo guľa), pri ktorých si musíme vedieť predstaviť ich polohu vzhľadom na okolie a ďalej s týmto objektom pracovať. Orientácia v priestore nám pomáha aj v bežnom živote, napríklad pri jazde v aute alebo pohybe v priestore (navigácia, orientácia).

Verbálne myslenie

Ide o schopnosť vyjadrovať sa a správne používať slová. Zisťuje do akej miery sa vieme vyjadrovať pomocou písmen a slov nášho jazyka, opisovať predmety a vytvárať vzťahy medzi abstraktnými pojmami (ťažko opísateľnými predmetmi a javmi). Táto schopnosť je veľmi užitočná, keď musíme niečo vysvetliť alebo opísať bez možnosti ukazovania (napríklad cez telefón alebo formou textu).

Schopnosť koncentrácie a udržania pozornosti

Tieto prvky nebývajú súčasťou každého IQ testu, ale niektoré úlohy si vyžadujú lepšiu pozornosť či koncentráciu a súvisia aj s našou pamäťou. Čím lepšiu máme krátkodobú pamäť a koncentráciu, tým efektívnejšie dokážeme nájsť správne riešenie pri menšej námahe. Mnoho chýb v testoch má príčinu práve v nedostatočnej koncentrácii alebo v udržania pozornosti. Príkladom môže byť úloha na nájdenie súvislosti medzi dlhým radom čísiel. Aj keby sme mali veľmi dobré numerické schopnosti, tak sa nám bez koncentrácie nepodarí správne riešenie nájsť.

Zhrnutie informácií o IQ testoch: