Kam patrí slovo

Hry na precvičenie znalostí zo slovnej zásoby slovenčiny.

Kam by ste zaradili slovo ...

falšovateľka