Spracovanie slovenského textu

Spracovanie textu je oblasť zameraná na analýzu textu a následné vykonanie rôznych úloh nad textom, napríklad identifikácia slovných druhov, vetných členov, faktov (osôb, predmetov, dátumov ... ) alebo úprava textu do želanej podoby (oprava preklepov, doplnenie diakritiky či odstránenie pravopisných a gramatických chýb a pod.).

Automatizované spracovanie textu vieme efektívne využiť aj pri vzdelávaní, nižšie ponúkame niekoľko nástrojov vhodných pri učení a osvojovaní slovenského pravopisu či gramatiky.


Nástroje na spracovanie textu

Analýza slovenskej vety

Analýza slovenskej vety je jednoduchý nástroj, pomocou ktorého viete určiť slovné druhy a gramatické kategórie online

Čítanie textu

Syntetizátor textu v slovenčine: nástroj na čítanie textu, výslovnosť slovenských slov a viet.

Doplnenie diakritiky (diakritikovač)

Online nástroj pre automatické doplňovanie diakritiky (mäkčeňov, dĺžňov) v slovenskom texte.

Prepis čísiel na text

Online nástroj na prevod čísiela číslic do textovej podoby: prepísanie číslic na slovenský text.