Teória slovenského jazyka

Stručný prehľad slovenskej gramatiky: slovné druhy používané v slovenčine, delenie slov podľa slovných druhov, gramatické kategórie slov, vybrané slová a písanie i/y.

Vzdelávacie a náučné videá
zo slovenského jazyka