Analýza slovenskej vety online

Nástroj na analýzu slovenskej vety. Určenie slovných druhov v slovenskej vete. Určenie gramatických kategórií slov: rod, číslo, pád, čas slovies a ďalšie.

Vzorové vety:

  • Mama má Emu.
  • Včera bolo pekne v lese.

Určovanie slovných druhov online

Pomocou tohto online nástroja je možné určiť lexikálne a gramatické informácie o slovách vo vete. V súčasnosti môžete online nástroj na analýzu vety použiť na:

Identifikáciu slovného druhu slova vo vete.

Zistenie základného tvaru slova (lexikálny resp. slovníkový tvar slova, ak je slovo vyskloňované a pod.)

Určovanie rodu, čísla a pádu pre podstatné mená a prídavné mená v slovenskej vete.

Určovanie čísla, rodu, času a pádu pre slovesá.

Určovanie stupňa slova pre slová, ktoré sa stupňujú (prídavné mená a príslovky).