Matematika - otázky

logo

Kvízové otázky a testy z kategórie Matematika
Matematika v príkladoch. Rôzne kvízy z oblasti matematiky, logiky, čísiel, geometria, vzorce, rovnice, nerovnice, objemy, povrchy, obsahy, vlastnosti geometrických útvarov a telies a mnoho ďalšieho.


Matematika - tréning Matematika - kvíz

Matematika - kvízy

Zoznam vedomostných otázok a testov z oblasti Matematika.

Vlastnosti deliteľnosti čísiel. Pravidlá na delenie bez zvyšku.

Teória čísiel a číselných sústav: prvočísla, zložené čísla, celé čísla, prirodzené čísla, reálne čísla, racionálne čísla, imaginárne čísla, vlastnosti čísiel...

Derivácia základných výrazov, funkcií a zložených funkcií.

Testové otázky z písmen gréckej abecedy. Samostatné grécke písmená slúžia na zápis veličín v matematike, fyzike a ďalších odboroch.

Otázky zo všeobecných aj konkrétnych vzorcov a príkladov na logaritmy a operácie s logaritmami. Vety o logaritmoch a ich použitie.

Príklady na precvičenie počítania s percentami.

Teória a praktické úlohy z pravdepodobnosti

Prevody medzi násobkami rôznych jednotiek a mier: hmotnosť, dĺžka, ...

Kvíz z rímskych čísiel, počítanie v rímskej sústave, prevody čísiel do rímskej sústavy a naopak.

obvody a obsahy geometrických útvarov: vzorce na objem a povrch a ich priradenie geometrickým útvarom

Vlastnosti geometrických útvarov: štvorec, obĺžnik, kosošstvorec, kosodĺžnik, trojuholník, kruh, lichobežník ... Uhly v geometrických útvarov, dĺžky strán, vlastnosti symetrickosti ...

Pojmy (teória) a praktické príklady zo štatistiky.

Otázky na objemy a povrchy telies: geometrické telesá a priradenie vzorcov na objem a povrch a naopak.

Overte si vedomosti o počte stien, hrán, vrcholov či uhlopriečok rôznych telies.

Otázky z matematickej logiky. Hlavnú časť tvoria výroky a pravdivosť výrokov.