Slovník vulgarizmov a neslušných slov

Online slovník neslušných slov: vulgárne slová, nadávky, pejoratívne a iné neslušné slovenské slová, ktoré odporúčame nepoužívať.

Zoznam neslušných slov

Ako každý jazyk, aj slovenčina obsahuje slová, ktoré nie sú veľmi vhodné na používanie. Vďaka tomuto nástroju si môžete overiť, ktoré slová sú považované za nevhodné na vyslovovanie a je lepšie sa im vyhýbať.
Mnohé slová v slovenčine majú viac významov, a to platí v spôsobe ich používania. Ide napríklad o slová označujúce zvieratá (napr. krava, prasa, sviňa) alebo slovo vyjadrujúci zdravotny stav (debilita), ktoré sa často používajú ako urážky.

Nižšie uvádzame stručné definície slov, ktoré patria do skupiny neslušných slov.

Vulgarizmus (vulgárne slovo)
Vulgarizmus je slovo alebo výraz, ktoré vyjadruje postoj k nejakému objektu, ale nejde o spoločensky akcetpovateľné slovo, teda nie je vhodné ho používať v spoločnosti ľudí.
Pejoratívne slová (Pejoratíva)
Pejoratívum je slovo alebo výraz so záporným (hanlivým) významom. Príklady: hlupák, babrák
Expresívne slovo (expresívum)
Expresívne slovo je slovo, ktoré je citovo zafarbené. V slovenčine poznáme viacero typov expresívnych slov, a nie všetky z nich sú nevhodné. Medzi expresívne slová patria napríklad aj zdrobneniny (deminutíva), ktoré majú pozitívne zafarbenie (napr. dieťatko, slniečko, a pod.). Avšak expresívne slová so záporným citovým zafarbením sa často radia medzi neslušné slová.
Urážky bežnými slovami
Samostatnou kategóriou neslušných slov sú slová, ktoré za bežných okolností nie sú nevhodné, ale máme v úmysle nimi uraziť.