3 100 pred n.l.   Rozvinutá kultúra v Sumeri a Egypte

2 000 pred n.l.   Prvá fáza minojskej kultúry palácov na Kréte

1 700 pred n.l.   Druhá fáza minojskej kultúry palácov na Kréte

1 250 pred n.l.   Expanzia kultúry urnových polí

776 pred n.l.   Prvé staroveké olympijské hry

700 pred n.l.   Hesiodos napísal Theogoniu

najstaršie súvislé podanie gréckej mytológie

387 pred n.l.   Založenie Platónovej Akadémie v Aténach

existovala do roku 529

100   Počiatok expanzie Benátok na dalmátske pobrežie

110   Učenie 12 apoštolov

Viedlo k najranejšiemu usporiadaniu kresťanskej cirkvi

150   Grécki gnostici začínajú hlásať dualizmus ducha a hmoty

243   Vznik manicheizmu

250   Prenasledovanie kresťanov za cisára Decia

do roku 251

301   Kresťanstvo štátnym náboženstvom v Arménsku

ako prvej krajine na svete

359   Koncil v Rimini ustanovuje ariánske kresťanstvo ríšskym náboženstvom

364   Konfesné rozštiepenie Rímskej ríše

do roku 379 (na ortodoxný Západ a ariánsky Východ)

379   Návrat k ortodoxii vo východnej časti Rímskej ríše

po nástupe Theodosia I.

381   Prvý ekumenický koncil v Konštantinopoli

ortodoxia jedinou legálnou formou kresťanstva v Rímskej ríši

391   Zákaz pohanských kultov v Rímskej ríši

391   Spálenie knižnice v Alexandrii patriarchom Theofilom

499   Frankovia prestupujú k rímskemu kresťanstvu

516   Burgundi prestupujú z ariánstva na rímske kresťanstvo

529   Založenie kláštora Monte Cassino

Kláštor bol založený Benediktom z Nursie

589   Prestúpenie Vizigótov na katolicizmus

590   Víťazstvo mníšstva v rímskej cirkvi

622   Hidžra: útek Muhammada z Mekky do Mediny

730   Počiatok sporov o obrazy

Spor sa tiahol do roku 843

864   Christianizácia Bulharska

910   Založenie kláštora v Cluny - významné cirkevné reformy

912   Christianizácia Normandie

925   Rozšírenie Nemecka o Lotrínsko

955   Po víťazstve nad Maďarmi Nemecko hegemónom latinského Západu

Do konca 12. storočia

966   Christianizácia Poľska

989   Christianizácia Ruska

995   Christianizácia Nórska

1000   Christianizácia Uhorska

1008   Christianizácia Švédska

1064   Pápežovo požehnanie pre krížovú výpravu proti Maurom

1093   Bruggy sa stávajú biskupstvom a rezidenciou flanderského vládcu

1122   Peter Abélard vydáva Sic et Non, základné dielo scholastiky

1143   Prví katari v Kolíne

1173   Vznik laického bratstva obchodníka Valdésa z Lyonu

1210   František z Assissi zakladá františkánsky rád

1215   Vznik dominikánskeho rádu

1260   Flagelanti v Perugii a strednom Taliansku

1295   Prestúpenie Mongolov v Iráne na islam

1349   Flagelanti v Nemecku

1381   John Wyclif a lollardi v opozícii proti cirkvi v Anglicku

1420   Rozštiepenie husitov na utrakvistov a táboritov

1465   Academia Istropolitana - založenie

Prvá univerzita na slovenskom území

1517   95 téz Martina Luthera na dverách kostola vo Wittenbergu

1522   Lutherov preklad Nového zákona

1523   Nástup reformácie Ulricha Zwingliho v Zurichu

1525   Vyhnanie novokrstencov z Zurichu

1526   Luteránsky cirkevný poriadok v Sasku

1527   Reformácia vo Švédsku

1529   Marburská cirkevná dišputa medzi Lutherom a Zwinglim

stroskotanie jednoty

1534   Dokončenie luteránskej Biblie

1534   Vznik komúny novokrstencov v Münsteri

15. 08. 1534   Založenie rádu jezuitov

1536   Iustitio Religionis Christianae Jána Kalvína