1 000 pred n.l.   Jeruzalem sa stal hlavným mestom židovského štátu

550 pred n.l.   Založenie Peloponézskeho spolku vedeného Spartou

Do roku 371 p.n.l.

493 pred n.l.   1. Latinský spolok

478 pred n.l.   1. attický námorný spolok

462 pred n.l.   Efialtova reforma aténskej ústavy

volebné právo pre thetov (demokracia)

454 pred n.l.   Hegemónia Atén v attickom námornom spolku

pokladňa preložená z Délu do Atén

451 pred n.l.   Kodifikácia platného práva v Ríme - zákony 12 dosiek

445 pred n.l.   Zrušenie zákazu sobášov medzi patricijmi a plebejcami v Ríme

Lex Canuleia connubium

421 pred n.l.   Nikiov mier

koniec 1. fázy Peloponézskej (tzv. Archidámovej) vojny

367 pred n.l.   Liciniove a Sextinove zákony

2 konzuli, 1 patricij a 1 plebejec

358 pred n.l.   2. Latinský spolok - hegemónia Ríma

do roku 338 p.n.l.

60 pred n.l.   Prvý triumvirát

Rozdelenie moci medzi Pompeiom, Crassom a Caesarom (Cézarom). Trojica Pompeius, Caesar, Crassus.

43 pred n.l.   Druhý triumvirát

Rozdelenie moci medzi Marcom Antoniom, Octaviánom a Lepidom . Trojica: Marcus Antonius, Octavianus, Lepidus

391   Vyhlásenie kresťanstva štátnym náboženstvom Rímskej ríše

870   Meersenská zmluva - zánik Lotharingie

1046   Synod v Sutri

vrchol mocenského postavenia cisára nad pápežom

1054   Východná schizma

Cirkevný rozkol medzi kresťanským Východom a Západom, ktorý rozdelil cirkvi

1054   Zavedenie seniorátu v Rusku

pokus o úpravu následníctva na trón

1077   Cesta Henricha IV. do Canossy

víťazstvo pápeža nad cisárom

1080   Druhá exkomunikácia Henricha IV.

1084   Henrich IV. v Ríme korunovaný za protipápeža

1086   Domesday Book (Kniha posledného súdu)

Najstarší súpis pozemkového majetku v Anglicku

1097   Zjazd ruských kniežat v Ljubeči

Stroskotanie pokusu o prekonanie chaosu v Rusku po zavedení seniorátu

1106   Koniec konfliktu pápeža a Francúzska

1107   Westminsterský konkordát

1122   Wormský konkordát

dohoda medzi pápežom Kalixtom II. a cisárom Svätej rímskej ríše Henrichom V. z 23. septembra 1122, na základe ktorej získali pápeži právo menovať biskupov za prítomnosti kráľa

1129   Vznik funkcie šerifa ako zástupcu Koruny v anglických grófstvach

1138   Zavedenie seniorátu v Poľsku

Rozpad štátu na 8 piastovských kniežatstiev. Trvalo do roku 1320

1143   Vznik protipápežskej komúny v Ríme

1145   Vznik katarského biskupstva v Albi

1167   Katarský koncil pri Toulose

1183   Mier v Konstanzi medzi cisárom a Lombardskou ligou

Ukončenie nemeckej vlády v Taliansku

1184   Odsúdenie valdenských, biskupská inkvizícia

1195   Byzancia platí nemeckej ríši tribút

Do roku 1197

1215   Veľká listina slobôd (Magna Charta)

Základný zákon anglickej stavovskej monarchie. Jej podpísanie sa považuje za začiatok demokracie v Anglicku nakoľko obmedzila kráľovu moc v prospech šľachty a mešťanov.

1215   Prvý konflikt guelfov a ghibelinov vo Florencii

1215   Štvrtý lateránsky koncil v Ríme

uznesenia proti Židom, kacírom, ortodoxným

1220   Confederatio cum principibus ecclesiasticis

existencia duchovných zemských kniežat v nemeckej ríši s kráľovskými právami

1230   Zmluva Lübecku a Hamburgu ako počiatok hanzy

1231   Statum in favorem principum

existencia svetských rímskych kniežat s autonómiou v rámci nemeckej ríše

1252   Bula Ad extirpendium - pápežská inkvizícia proti kacírom

1265   Prvý parlament zvolaný Montfortom

1282   Zmluva Lübeck - Riga - Visby - formálny počiatok hanzy

1294   Filip IV. Pekný zdanil klérus

1302   Pápežská bula Unam sanctam

vyhrotenie sporu s cisárom

1303   Atentát na pápeža Bonifáca VIII.

1307   Proces s templármi

1309   Začiatok pápežskej schizmy

Trvala do roku 1377

1309   Začiatok "zajatia cirkvi" v Avignone

vrchol svetskej moci nad pápežom do roku 1377

1328   založenie Kremnickej mincovne

privilégiá pre banské mesto Kremnica

1360   Mier v Brétigny po prvej fáze Storočnej vojny

Angličania ovládli sever a západ Francúzska

1370   Mier v Stralsunde

hanza uhájila proti Dánsku voľný prejazd Sundským prielivom

1374   Košické privilégium - počiatok nadvlády šľachty v Poľsku

1377   Koniec "zajatia cirkvi" v Avignone

Od roku 1309

1378   Veľká (západná) schizma

Existovala do roku 1417

1381   kráľ Ľudovít I. Veľký vydal privilégium pre žilinských Slovákov

Listina je prvým európskym dokumentom, ktorý vyžaduje národnostnú rovnoprávnosť.

1381   Statute of Labourers - stanovenie hornej hranice miezd

príčina povstania Wata Tylera

1386   Spojenectvo Anglicka a Portugalska

Existujúce dodnes

1409   Koncil v Pise volí tretieho pápeža na protest proti Veľkej schizme

1414   Spojenectvo Anglicka a Burgundska

Trvalo do roku 1435