Vzdelávacie videá online - Ekonómia

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Ekonómia české Odborná obtiažnosť

nájdené vzdelávacie videá: 539   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Subjekty trhu: domácnosti, firmy, štát, ekonomický kolobeh (fyzický, finančný)

vzdelavacie video

Podstata trhu, ponuka, dopyt, deľba práce a trh

vzdelavacie video

Podstata nezamestnanosti (kriteriálna nezamestnanosť), ekonomicky aktívne a ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, absolútna nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti - frikčné, štrukturálne, cyklické, sezónne

vzdelavacie video

Ciele podniku - uspokojovanie cudzích potrieb, prežitie, maximalizácia zisku, maximalizácia tržieb, maximalizácia rastu predaje

vzdelavacie video

Členenie podnikov - podľa druhov výkonu, odvetvia (OKEČ, CZ-NACE), forma vlastníctva (živnosť, obchodné spoločnosti osobné a kapitálové, družstvá, štátne podniky, neziskové organizácie, európska akciová spoločnosť)

vzdelavacie video

Metóda výnosnosti investícií, priemerný ročný čistý zisk, požadovaná výnosnosť, nevýhoda metódy výnosnosti investícií

vzdelavacie video

Doba splácania investícií, druhý variant, kapitálové príjmy sú odlišné

vzdelavacie video

Doba splácania investície, súčasná hodnota príjmov, zahrnutie faktora času

vzdelavacie video

Čistá súčasná hodnota investície, vzorec pre výpočet, interpretácia záveru, index čistej súčasnej hodnoty investície

vzdelavacie video

Výrobný postup, členenie výroby (hlavná, vedľajšia, doplnková, pridružená, pomocná a obslužné procesy)

vzdelavacie video

Priemerná produkcia (výpočet, graf), medzná produkcia (výpočet, graf), spojenie priemernej a medznej produkcie

vzdelavacie video

Dôvod vzniku podnikov, deľba práce, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita

vzdelavacie video

Členenie podnikov - podľa veľkosti, typy sektorov (primárne, sekundárne, terciárne, kvartiárne)

vzdelavacie video

Čo je to investícia, druhy investícií (kapitálové, nehmotné, finančné), investičné rozhodovanie, čo investície v podniku ovplyvňujú

vzdelavacie video

Kapitálové príjmy, kapitálové výdaje, rozpočty

vzdelavacie video

Postup hodnotenia efektívnosti investícií, rozbor kapitálových výdajov a kapitálových príjmov, odpisy

vzdelavacie video

Doba splácania investícií, vysvetlenie pojmu, vzorec, prvý variant, stále rovnaké kapitálové príjmy

vzdelavacie video

Vnútorné výnosové percento, podstata, vzorec pre výpočet, metóda pokusu a omylu (iteratívna metóda), interpretácia výsledku (požadovaná úroková miera)

vzdelavacie video

Vnútorné výnosové percento - konkrétny príklad pre výpočet

vzdelavacie video

Čo je výrobná činnosť (vstupy, výstupy), procesy (pracovné, automatické, prírodné), etapy produkcie (predvýrobná, výrobná, odbytová)

vzdelavacie video

Čo je produkčná funkcia, jednofaktorová, dvojfaktorová, trojfaktorová produkčná funkcia, krátkodobá a dlhodobá produkčná funkcia

vzdelavacie video

Matematické znázornenie (rovnice), optimálne využitie výrobného faktoru

vzdelavacie video

Hospodársky kolobeh, subjekty hospodárskeho kolobehu (domácnosti, firmy, štát). Trhy (trh statkov a služieb, trh výrobných faktorov). Funkcie štátu

vzdelavacie video

Náklady na kapitál - vlastné zdroje (akcie-dividendy), cudzie zdroje (úver od banky - úroky)

vzdelavacie video

Súčasná hodnota príjmov (SHP), vzorec pre výpočet SHP, ukážka na konkrétnom príklade

vzdelavacie video

Typy produkčných funkcií - konštantné, progresívne, degresívne produkčné funkcie (rovnice, grafy)

vzdelavacie video

Progresívne degresívna produkčná funkcia, graf, rovnice (kubická parabola)

vzdelavacie video

Rovnice celkovej produkcie, graf celkovej produkcie

vzdelavacie video

Produkčná pružnosť (produkčná elasticita), medzný produkt, priemerný produkt, pružnosť, nepružnosť, grafické zachytenie produkčnej pružnosti

vzdelavacie video

Optimálna kombinácia dvoch výrobných faktorov, izokvanta (línia rovnakého množstva), sklon izokvanty (medzná miera technickej substitúcie), graf izokvanty