Ako sa učiť efektívne - učebný štýl

Kategórie: učenie a vzdelávanie, osobnostný rozvoj

Existuje niekoľko štýlov učenia, akýmy sa dokážeme naučiť nové vedomosti. Každý z nás (či už je žiak, študent alebo aj rodič) preferuje iný učebný štýl. Preto si musí každý vyskúšať, aké techniky učenia sú pre neho efektívne.

Učebný štýl je pojem na označenia spôsobu učenia. Pri učení (získavaní vedomostí) nám pomahájú viaceré metódy, ktoré môžeme aj kombinovať. Cieľom je, aby sa študent dokázal efektívnejšie naučiť nové vedomosti, čiže za čo najkratší čas nadobudol čo najviac poznatkov a zároveň si ich aj dlhodobo zapamätal. Každý študent má individuálne schopnosti vnímania a pamätania. Pri učení sa využívajú viaceré vnemy (zmysly) – zrak, sluch, pohyb a výnimočne čuch (v niektorých oblastiach). Hoci sa dajú trénovaním vylepšiť všetky schopnosti, študenti sa najčastejšie spoliehajú na jeden štýl, ktorý prináša najlepšie výsledky. Poznáme tieto štýly učenia:

  • sluchový štýl učenia
  • zrakový štýl učenia (zrakovo-slovný učebný štýl a zrakovo-obrazový učebný štýl)
  • pohybový štýl učenia

Sluchový štýl učenia

Sluchový učebný štýl sa vyznačuje aktívnym počúvaním. Študenti preferujúci tento štýl si najviac zapamätajú tak, že budú počúvať výklad učiva. Vyznačujú sa tým, že si ľahko zapamätajú príbehy, melódie či mená ľudí. Je pre nich výhodné počas výkladu učiva menej písať a viac počúvať. Medzi ich efektívne spôsoby učenia patrí aktívne počúvanie na prednáškach, opakovanie učiva nahlas (aby sami seba počuli, ako ho rozprávajú). Namiesto písania poznámok je pre nich výhodnejšie vytvoriť si zvukový záznam učiva a počúvať ho (či už z prednášky alebo nahraním seba, ako učivo čítajú).

Zrakovo-slovný štýl učenia

Zrakovo-slovný učebný štýl je výhodný pre študentov, ktorí si ľahko zapamätajú napísaný text. Efektívne učenie je postavené na čítaní textu mysľou. Zvyčajne majú dobrú fotografickú pamäť a vynikajú abstraktným myslením. Ich silnou stránkou je samostatné štúdium. Títo študenti by sa mali učiť opakovaným čítaním textu (očami) z rôznych zdrojov (nie stále ten istý text dookola). Výhodné je, ak si píšu vlastné poznámky a zvýrazňujú v nich dôležité časti (napr. podčiarknutím alebo farbami). Text by sa mali snažiť vyjadrovať vlastnými slovami, písať si zhrnutie učiva a nakreslené schémy, tabuľky či grafy opísať slovami. Pri učení by mali byť v tichej miestnosti, okolitá hudba ich môže rozptyľovať.

Zrakovo-obrazový štýl učenia

Tento štýl je podobný predchádzajúcemu s tým rozdielom, že študenti si viac zapamätajú učivo v symboloch, grafoch a tabuľkách (v porovnaní s obyčajným slovným vyjadrením). Charakteristickými vlastnosťami študentov je ľahké pamätanie tvárí, majú zmysel pre detail a dobrú obrazovú predstavivosť.  Pre týchto študentov spočíva efektívne učenie v znázorňovaní učiva pomocou symbolov, grafov, schém, obrázkov a pod. V mysli si následne môžu učivo premietať v obrazoch - ako film.  Tiež platí, že títo študenti by sa mali na testy pripravovať písaním (kreslením), učivo si farebne zvýrazňovať a učiť sa v tichom prostredí.

Pohybový štýl učenia

Pohybový štýl učenia je vhodný pre študentov, ktorí si dobre pamätajú činnosti, príklady, postupy a zvyčajne sa učia metódou pokus-omyl. Často majú problém sústrediť sa a nevedia sedieť na jednom mieste. Ich prednosti sú v priestorovej predstavivosti a pohybovej koordinácii. Učiť sa učivo je pre nich náročné, nakoľko sa potrebujú hýbať. Odporúča sa, aby sa preto učili v pohybe (striedali aktivity a počas učenia sa napr. prechádzali). Zvyčajne musia mať častejšie prestávky. Keďže sa u nich vyžaduje fyzická aktivita, mali by uprednostniť prepisovanie poznámok či prekresľovanie schém pred ich čítaním.

O učení a učebných štýloch na záver...

Existujú názory, že optimálny štýl učenia je vrodený. Ja osobne tomu neverím a myslím si, že každý človek sa dokáže trénovaním zlepšovať a zvládnuť aj menej preferovaný štýl učenia, čo v konečnom dôsledku umožní jednotlivé štýly učenia kombinovať. Študent, ktorý dokáže súčasne počúvať (sluch), zapisovať (zrak) si poznámky a schémy a zároveň si v mysli toto učivo premietať (vizuálne) má najlepšie predpoklady na rýchle a trvalé učenie.

tansy 1. 2. 2017 3004
5,0 / 5 (hlasy: 8)

Diskusia k článku (1)