Vzdelávacie videá online - Informatika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Informatika

nájdené vzdelávacie videá: 37   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Dijkstrov algoritmus a názorná ukážka jeho iterácií. Dijkstrov algoritmus slúži k nájdeniu najkratších ciest z jedného vrcholu do ostatných vrcholov grafu.

vzdelavacie video

Úvod do teórie grafov - prečo potrebujeme grafy

vzdelavacie video

Stručné vysvetlenie základných grafových pojmov, prevažne pomenovanie rôznych typov grafov

vzdelavacie video

Ako je možné grafy využiť.

vzdelavacie video

Ako reprezentovať grafy v pamäti, matica susedností a zoznam susedov

vzdelavacie video

Stromy sú jedným z najznámejších typov grafov. Ide o súvislé acyklické grafy. Vo videu nájdete zaujímavé vlastnosti stromov a ich použitie pri programovaní.

vzdelavacie video

Spôsoby reprezentácia stromov v počítačovej pamäti - zamerané na binárne stromy.

vzdelavacie video

Ako čo najrýchlejšie nájsť prvok v usporiadanom poli?

vzdelavacie video

Ukážka dijkstrovho algoritmu na reálnom príklade hľadania najkratšej cesty: popis implementácie a zhodnotenie rýchlosti.

vzdelavacie video

Praktická demonštrácia triediaceho algoritmu Insertion sort, popis implementácie a diskusia o zložitosti algoritmu.

vzdelavacie video

Algoritmus na nájdenie minimálnej kostry grafu.

vzdelavacie video

Algoritmus na nájdenie minimálnej kostry grafu.

vzdelavacie video

Alfa-beta orezávanie (angl. alpha-beta pruning) je algoritmus pre dvojicu hráčov. Je podobný ako Minimax, ale odrezáva vetvy (stavy), ktoré by nikdy nemohli nastať a vďaka tomu je prehľadávaný priestor menší.

vzdelavacie video

Floyd-Warshall algoritmus a jeho názorná ukážka. Zobrazené sú postupne iterácie algoritmu. Floyd Warshall algoritmus dokáže nájsť najkratšiu cestu medzi všetkými vrcholmi. Taktiež dokáže nájsť cykly záporných dĺžok.

vzdelavacie video

Latex je typografický systém určený pre profesionálnu a poloprofesionálnu tvorbu a údržbu dokumentov. Čo je to LaTeX a ako sa líši od iných nástrojov na tvorbu dokumentov. Ukážka zdrojového kódu a dokumentu v LaTeXu. Prečo používať LaTeX a nie WYSIWIG nástroje? Kedy LaTeX radšej nepoužiť.

vzdelavacie video

Základná štruktúra zdrojového dokumentu. Základná syntax príkazov, povinné a nepovinné parametre. Označovanie komentárov, odstavce, zalomenie riadku, členenie dokumentu (príkazy \section \subsection \subsubsection \chapter), vloženie neočíslovanej časti dokumentu alternatívnym príkazom

vzdelavacie video

Vloženie obsahu (príkaz \tableofcontents), prečo je potrebné dokument generovať dvakrát, ako do obsahu dostať nečíslované časti dokumentu, odkazovanie sa na časti dokumentu (príkazy \label a \ref)

vzdelavacie video

Bold, italic, podčiarkovanie (príkazy \textbf, \textit a \underline), veľkosť fontu, zarovnávanie textu.

vzdelavacie video

odrážkový zoznam (prostredie itemize, príkaz \item), číslovaný zoznam, zoznam s textovými odrážkami a viacúrovňové zoznamy.

vzdelavacie video

Vloženie plávajúceho objektu s obrázkom (prostredie figure, príkaz \includegraphics), nastavenie veľkosti obrázka, centrovanie obrázka (príkaz \centering), pridanie opisu obrázka (príkaz \caption), odkazovanie na obrázky z textu (príkazy \label a \ref), výhody vektorovej grafiky.

vzdelavacie video

Vytvorenie plávajúceho objektu pre tabuľku (prostredie table), definovanie tabulky, definovanie stĺpcov, definovanie obsahu prvého riadka tabuľky v, vytváranie obsahu tabuľky, čiary ohraničujúce bunky a používanie generátorov tabuliek.

vzdelavacie video

Umiestnenie vzorca, číslovanie vzorcov a odkazovanie na ne, tvorba jednoduchých vzorcov, príkazy na výpis špeciálnych znakov zátvorky a ich veľkosť.

vzdelavacie video

Úvod do BibTeX, súbory .bib a ich štruktúra, vloženie bibliografie do dokumentu (príkazy \bibliography a \bibliographystyle). Citovanie v texte (príkaz \cite), zmeny štýlu citovania a použitie externého štýlu bibliografie

vzdelavacie video

Problémy, ktoré slovenčina v LaTeXu spôsobuje. Balík babel (generované texty po slovensky, slovenské rozdeľovanie slov). Balík inputenc (zabezpečí správne spracovanie diakritiky). Balík fontenc (správne rozdeľovanie slov aj pri znakoch s diakritikou). Množina príkazov do preambuly potrebná pre slovenský dokument.

vzdelavacie video

Ukážka typickej titulnej strany (hotový kód), prostredie titlepage, vloženie vertikálnej medzery (príkaz \vspace).

vzdelavacie video

vkladanie špeciálnych znakov cez escaping, úvodzovky, manuálne dopĺňanie diakritiky, pevná medzera, nastavovanie rozdeľovania slov (lokálne aj globálne, príkazy \mbox, \- a \hyphenation).

vzdelavacie video

Prečo sa len tak vložený kód nebude správne zobrazovať. Prostredie verbatim (vykreslí zdroj do písmena rovnako do výsledného dokumentu), inline použitie verbatim (príkaz \verb|text|). Krajšie zobrazenie zdrojového kódu (prostredie lstlisting a balík listings)

vzdelavacie video

Ako klásť pri analýze otázky, úvod do UML, diagram aktivít

vzdelavacie video

Manažment požiadaviek pri vývoji softvéru.

vzdelavacie video

Prípady použitia pri tvorbe softvéru.