Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 770   Popularita | Názov

vzdelavacie video

korelácia, kauzalita, inferenčná štatistika

vzdelavacie video

goniometria, podobnosť trojuholníkov

vzdelavacie video

delenie komplexných čísel

vzdelavacie video

absolútna hodnota komplexného čísla

vzdelavacie video

goniometrický tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

grafické znázornenie, goniometrický tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

exponenciálny tvar, goniometrický tvar, tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

Cesta z Humenného do Košíc cez Hriadky. Čo to znamená skladať dve posunutia? Čo platí o dĺžkach výsledného posunutia a čiastkových posunutí? Špeciálne prípady skladania dvoch posunutí: Posunutia v rovnakom a opačnom smere, dve kolmé posunutia. Všeobecný prípad.

vzdelavacie video

Riešenie slovnej úlohy pomocou Vennovych diagramov

vzdelavacie video

Video obsahuje tri rozličné riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku priameho dôkazu.

vzdelavacie video

Video obsahuje štyri rozličné riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku dôkazu sporom. Predpokladom je znalosť pojmu výrok, jeho pravdivostná hodnota a negácia výroku.

vzdelavacie video

Vzorce pre derivácie týchto funkcií a príklady. Dôkaz vzorca pre deriváciu mocninových funkcií.

vzdelavacie video

Výpočet dvoch limít nutných k následnému dôkazu derivácie funkcie sin(x). Ďalej uvedené vzorce pre derivácie funkcií cos(x), tg(x) a cotg(x) je možné dokázať podobným spôsobom, ako vo videu.

vzdelavacie video

Vlastné a nevlastné limity vo vlastných a nevlastných bodoch.

vzdelavacie video

Vety pre počítanie limít, v ktorých sa vyskytuje nekonečno. Neurčité výrazy.

vzdelavacie video

Ďalšie príklady na limity. Zrýchlený výpočet.

vzdelavacie video

podmienená pravdepodobnosť, závislé javy

vzdelavacie video

goniometria

vzdelavacie video

goniometria, sínus, kosínus, tangens

vzdelavacie video

goniometria, goniometrické funkcie, veľkosť uhla v trojuholníku

vzdelavacie video

komplexné čísla, imaginárne čísla

vzdelavacie video

Čo je pravouhlý trojuholník a ako voláme jeho strany? Čo majú dva rôzne veľké pravouhlé trojuholníky s rovnakým uhlom α spoločné? Ako voláme pomery rôznych strán v pravouhlom trojuholníku s uhlom α? Definície sin α, cos α a tg α. Závisia sin α, cos α a tg α od veľkosti uhla α? Ako zistíme ich hodnoty? Na čo sú sínus, kosínus a tangens vo fyzike dobré?

vzdelavacie video

výrok, negácia, negácia výroku, negácia výrokov

vzdelavacie video

Výroky typu ak A, potom B.

vzdelavacie video

Príklad na tvorbu negácie implikácie. Rozoberanie možností, ako môže implikácia dopadnúť.

vzdelavacie video

Zoznam rôznych možností. ako negovať ekvivalenciu

vzdelavacie video

Teória k nepriamemu dôkazu, pojem obmeny implikácie a dva riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku priameho dôkazu. Predpokladom sú základné znalosti výrokovej logiky (pojmy implikácia a ekvivalencia).

vzdelavacie video

Derivácia konštanty, súčinu konštanty a funkcie. Derivácia súčtu a rozdielu funkcií. Príklady.

vzdelavacie video

Vzorce pre deriváciu súčinu, deriváciu podielu a deriváciu zloženej funkcie. Príklady. Dôkaz vzorca pre deriváciu súčinu.

vzdelavacie video

V tomto videu intuitívne ilustrujem pojem limity.