Vzdelávacie videá online

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

nájdené vzdelávacie videá: 1984   Popularita | Názov

vzdelavacie video

To sú výrazy, v ktorých je niečo umocnené na druhú. Graficky si odvodíme najpoužívanejšie vzorce pre prácu s takýmito výrazmi a vypočítame ďalšie príklady.

vzdelavacie video

Z akých vrstiev sa skladá oko ? Čo tvorí vonkajšiu vrstvu oka ? Čo tvorí strednú vrstvu oka ? Aké bunky obsahuje sietnica ? Ako sa nazýva miesto najostrejšieho videnia ? Ktoré sú podporné orgány oka ?

vzdelavacie video

Výrazy, v ktorých sú členy umocnené na vyššie mocniny ako na druhú. Odvodíme si ďalších niekoľko jednoduchých vzorcov, ktoré nám uľahčia počítanie príkladov.

vzdelavacie video

Ak neviete riešiť rovnice, toto je miesto, kde začať. Vrhneme sa rovno na najbežnejšie typy príkladov.

vzdelavacie video

Na úvod si vyriešime niekoľko jednoduchých nerovníc. V druhej časti využijeme znalosti o intervaloch.

vzdelavacie video

Veľmi dôležité video pre ďalšie počítanie. Budeme porovnávať súčin dvoch výrazov s nulou.

vzdelavacie video

Geniálna metóda pre nájdenie koreňov alebo rozklad polynómov vyššieho stupňa.

vzdelavacie video

Príklady na lineárne funkcie.

vzdelavacie video

Základné príklady z kombinatoriky.

vzdelavacie video

Zaujímavosti z Pascalovho trojuholníka.

vzdelavacie video

Čo je to Binomická veta - teória k Binomickej vete.

vzdelavacie video

Príklady k Binomickej vete.

vzdelavacie video

Definícia absolútnej hodnoty a počítanie príkladov s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

Ďalší možný spôsob riešenia príkladov (rovníc a nerovníc) s absolútnou hodnotou.

vzdelavacie video

6 príkladov, v ktorých využijeme všetky znalosti o rovniciach.

vzdelavacie video

4 metódy riešenia sústav dvoch rovníc.

vzdelavacie video

Riešenie sústav troch rovníc pomocou matíc

vzdelavacie video

Využitie znalostí z rozkladu kvadratického polynómu na riešenie rôznych typov kvadratických rovníc. Metóda doplnenia na štvorec.

vzdelavacie video

Vzorec na výpočet diskriminantu kvadratickej rovnice a dôkaz.

vzdelavacie video

Parameter je ďalšie písmenko, pod ktorým sa skrýva číselná hodnota. V závislosti na ňom sa môžu meniť riešenia danej rovnice.

vzdelavacie video

Okrem numerického riešenia si pomôžeme aj grafom kvadratickej funkcie. Predpokladom je znalosť riešenia kvadratických rovníc.

vzdelavacie video

Kartézska súradnicová sústava, zakreslenie grafu do roviny, príklady grafov funkcií.

vzdelavacie video

Všetko o kvadratickej funkcii.

vzdelavacie video

Lineárna a kvadratická funkcia v absolútnej hodnote

vzdelavacie video

Predstavenie pravidla súčinu, pravidla súčtu a princípu inklúzie a exklúzie.

vzdelavacie video

Variácie - prehľad.

vzdelavacie video

Počítanie s faktoriálom - prehľad.

vzdelavacie video

Pascalov trojuholník a kombinačné čísla.

vzdelavacie video

Nadviažeme na predchádzajúce video a ukážeme si, na čo si treba dávať pozor pri riešení rovnice, ktorá má neznámu v menovateli zlomku.

vzdelavacie video

Tentokrát budeme porovnávať podiel dvoch výrazov s nulou.