Vzdelávacie videá online

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

nájdené vzdelávacie videá: 606   Popularita | Názov

vzdelavacie video

PPC reklama na Google, príklady reklám v spojení s osobnosťou (dovolenka v Chorvátsku, počítače, televízia)

vzdelavacie video

Subjekty trhu: domácnosti, firmy, štát, ekonomický kolobeh (fyzický, finančný)

vzdelavacie video

Nakupovanie vo výlohe, Kate Spade Saturday

vzdelavacie video

Piata zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa pozerá vznik ECB a jej riešenie európskej finančnej a hospodárskej krízy

vzdelavacie video

Obhajovacia reklama (reklama proti AIDS), reklama s osobnosťou (Jaromír Jágr), porovnávacia reklama (reklama na Pepsi)

vzdelavacie video

Podstata trhu, ponuka, dopyt, deľba práce a trh

vzdelavacie video

Výhody mobilného marketingu, nástroje, Cell broadcasting, štatistiky

vzdelavacie video

Tretia zo série prednášok Ronalda Ižipa pre študentov Univerzity pre moderné Slovensko, ktorá sa venuje histórii americkej centrálnej banky v 20. storočí

vzdelavacie video

Interný marketing, Google, Larry Page, Sergey Brin

vzdelavacie video

Dijkstrov algoritmus a názorná ukážka jeho iterácií. Dijkstrov algoritmus slúži k nájdeniu najkratších ciest z jedného vrcholu do ostatných vrcholov grafu.

vzdelavacie video

Podstata nezamestnanosti (kriteriálna nezamestnanosť), ekonomicky aktívne a ekonomicky neaktívne obyvateľstvo, absolútna nezamestnanosť, miera nezamestnanosti, druhy nezamestnanosti - frikčné, štrukturálne, cyklické, sezónne

vzdelavacie video

Ciele podniku - uspokojovanie cudzích potrieb, prežitie, maximalizácia zisku, maximalizácia tržieb, maximalizácia rastu predaje

vzdelavacie video

Členenie podnikov - podľa druhov výkonu, odvetvia (OKEČ, CZ-NACE), forma vlastníctva (živnosť, obchodné spoločnosti osobné a kapitálové, družstvá, štátne podniky, neziskové organizácie, európska akciová spoločnosť)

vzdelavacie video

Metóda výnosnosti investícií, priemerný ročný čistý zisk, požadovaná výnosnosť, nevýhoda metódy výnosnosti investícií

vzdelavacie video

Doba splácania investícií, druhý variant, kapitálové príjmy sú odlišné

vzdelavacie video

Doba splácania investície, súčasná hodnota príjmov, zahrnutie faktora času

vzdelavacie video

Čistá súčasná hodnota investície, vzorec pre výpočet, interpretácia záveru, index čistej súčasnej hodnoty investície

vzdelavacie video

Výrobný postup, členenie výroby (hlavná, vedľajšia, doplnková, pridružená, pomocná a obslužné procesy)

vzdelavacie video

Priemerná produkcia (výpočet, graf), medzná produkcia (výpočet, graf), spojenie priemernej a medznej produkcie

vzdelavacie video

Dôvod vzniku podnikov, deľba práce, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita

vzdelavacie video

Členenie podnikov - podľa veľkosti, typy sektorov (primárne, sekundárne, terciárne, kvartiárne)

vzdelavacie video

Čo je to investícia, druhy investícií (kapitálové, nehmotné, finančné), investičné rozhodovanie, čo investície v podniku ovplyvňujú

vzdelavacie video

Kapitálové príjmy, kapitálové výdaje, rozpočty

vzdelavacie video

Postup hodnotenia efektívnosti investícií, rozbor kapitálových výdajov a kapitálových príjmov, odpisy

vzdelavacie video

Doba splácania investícií, vysvetlenie pojmu, vzorec, prvý variant, stále rovnaké kapitálové príjmy

vzdelavacie video

Vnútorné výnosové percento, podstata, vzorec pre výpočet, metóda pokusu a omylu (iteratívna metóda), interpretácia výsledku (požadovaná úroková miera)

vzdelavacie video

Vnútorné výnosové percento - konkrétny príklad pre výpočet

vzdelavacie video

Čo je výrobná činnosť (vstupy, výstupy), procesy (pracovné, automatické, prírodné), etapy produkcie (predvýrobná, výrobná, odbytová)

vzdelavacie video

Čo je produkčná funkcia, jednofaktorová, dvojfaktorová, trojfaktorová produkčná funkcia, krátkodobá a dlhodobá produkčná funkcia

vzdelavacie video

Matematické znázornenie (rovnice), optimálne využitie výrobného faktoru