Vzdelávacie videá online

nájdené vzdelávacie videá: 1984   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Grafické znázornenie pojmu derivácie. Definícia derivácie a jej základné vlastnosti. Výpočet derivácií z definície.

vzdelavacie video

Vo videu vyriešim a okomentujem niekoľko príkladov na limitu funkcie.

vzdelavacie video

počítanie, prenášanie

vzdelavacie video

korelácia, kauzalita, inferenčná štatistika

vzdelavacie video

goniometria, podobnosť trojuholníkov

vzdelavacie video

delenie komplexných čísel

vzdelavacie video

absolútna hodnota komplexného čísla

vzdelavacie video

goniometrický tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

grafické znázornenie, goniometrický tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

exponenciálny tvar, goniometrický tvar, tvar komplexných čísel

vzdelavacie video

Aký význam má rozmnožovacia sústava? Ktorými telesnými znakmi sa odlišujú muži od žien? Ako sa nazýva mužská pohlavná bunka? Ktoré časti môžeme rozlíšiť na spermii a aký význam majú jednotlivé časti? V akom veku sa začínajú tvoriť spermie? Ktoré časti tvoria vnútorné mužské orgány? Čo tvorí vonkajšie mužské orgány? Ako sa nazýva mužský pohlavný hormón, ktorý ovplyvňuje tvorbu mužských druhotných pohlavných znakov?

vzdelavacie video

Aké príčiny vedú k poškodeniu zraku? Aké sú najčastejšie očné chyby? Pri ktorej očnej chybe vidíme dobre do diaľky? Ktoré pomôcky využívajú ľudia s poškodeným zrakom? Ktoré zásady musíme dodržiavať, aby sme si uchovali dobrý zrak? Ktoré závažné poruchy sluchu poznáme? Ako sa vyhnúť získanej poruche sluchu?

vzdelavacie video

Aký význam majú zmysly pre človeka ? Čo sú receptory ? Ako funguje čuch ? Na čo slúži chuťový pohárik ? Aké informácie poskytuje hmat ?

vzdelavacie video

Na čo nám slúži pomer? Uveď tri príklady praktického využitia pomer ? Definuj prevrátený pomer. Čo znamená mať pomer v základnom tvare. Definuj postupný pomer

vzdelavacie video

Cesta z Humenného do Košíc cez Hriadky. Čo to znamená skladať dve posunutia? Čo platí o dĺžkach výsledného posunutia a čiastkových posunutí? Špeciálne prípady skladania dvoch posunutí: Posunutia v rovnakom a opačnom smere, dve kolmé posunutia. Všeobecný prípad.

vzdelavacie video

Riešenie slovnej úlohy pomocou Vennovych diagramov

vzdelavacie video

Subjekty trhu: domácnosti, firmy, štát, ekonomický kolobeh (fyzický, finančný)

vzdelavacie video

Nakupovanie vo výlohe, Kate Spade Saturday

vzdelavacie video

Video obsahuje tri rozličné riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku priameho dôkazu.

vzdelavacie video

Video obsahuje štyri rozličné riešené príklady, ktoré demonštrujú techniku dôkazu sporom. Predpokladom je znalosť pojmu výrok, jeho pravdivostná hodnota a negácia výroku.

vzdelavacie video

Vzorce pre derivácie týchto funkcií a príklady. Dôkaz vzorca pre deriváciu mocninových funkcií.

vzdelavacie video

Výpočet dvoch limít nutných k následnému dôkazu derivácie funkcie sin(x). Ďalej uvedené vzorce pre derivácie funkcií cos(x), tg(x) a cotg(x) je možné dokázať podobným spôsobom, ako vo videu.

vzdelavacie video

Vlastné a nevlastné limity vo vlastných a nevlastných bodoch.

vzdelavacie video

Vety pre počítanie limít, v ktorých sa vyskytuje nekonečno. Neurčité výrazy.

vzdelavacie video

Ďalšie príklady na limity. Zrýchlený výpočet.

vzdelavacie video

algebra, diofantova hádanka, matematická algebra

vzdelavacie video

podmienená pravdepodobnosť, závislé javy

vzdelavacie video

goniometria

vzdelavacie video

goniometria, sínus, kosínus, tangens

vzdelavacie video

goniometria, goniometrické funkcie, veľkosť uhla v trojuholníku