Vzdelávacie videá online - Matematika: Funkcie

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Matematika

nájdené vzdelávacie videá: 25   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Príklady na lineárne funkcie.

vzdelavacie video

Kartézska súradnicová sústava, zakreslenie grafu do roviny, príklady grafov funkcií.

vzdelavacie video

Všetko o kvadratickej funkcii.

vzdelavacie video

Lineárna a kvadratická funkcia v absolútnej hodnote

vzdelavacie video

Jednoduché a intuitívne vysvetlenie v prvej časti videa spolu s presnou matematickou definíciou v druhej časti.

vzdelavacie video

Najjednoduchší typ funkcie, s ktorou sa stretnete už na základnej škole. Jej predpis, základné pojmy a triky, ktoré využijeme pri riešení príkladov.

vzdelavacie video

Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme základné vlastnosti, ktoré môžeme určiť pri ľubovoľnej funkcii. V tomto videu sa pozrieme na definičný obor a obor hodnôt, kedy je funkcia rastúca alebo klesajúca a čo je maximum a minimum funkcie. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.

vzdelavacie video

Pozrime sa na ohraničenie funkcie zdola a zhora, pojmy infimum a supremum, prosté funkcie, párne a nepárne funkcie a nakoniec na periodické funkcie. Všetko je vysvetlené na príkladoch. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.

vzdelavacie video

Kvadratická funkcia - príklady.

vzdelavacie video

Kvadratická funkcia - ďalšie príklady.

vzdelavacie video

Čo je to EXPONENCIÁLNA ROVNICA? A ako ich riešime? Tri najlepšie metódy predstavím vo videu.

vzdelavacie video

Vo videu sa zameriame na riešenie EXPONENCIÁLNYCH NEROVNÍC. Na čo sa pri ich riešení sústrediť? A na čo nezabudnúť? Pozri video a Tvoje znalosti opäť posunieme o level vyššie.

vzdelavacie video

Rovnice a nerovnice: myslím si číslo a riešenie tejto úlohy.

vzdelavacie video

Ako sa používa pravouhlá sústava?

vzdelavacie video

Čo je to nezávislá premenná? Čo je to závislá premenná?

vzdelavacie video

3 spôsoby, ako môžu byť funkcie zadané.

vzdelavacie video

Graf priamej a nepriamej závislosti

vzdelavacie video

Čo znamenajú pojmy definičný obor a obor hodnôt? Je funkcia definovaná a nadobúda nejaké hodnoty?

vzdelavacie video

Čo je to lineárna funkcia? Aký predpis má lineárna funkcia?

vzdelavacie video

Výpočet priesečníkov s osou x a s osou y.

vzdelavacie video

Vlastnosti lineárnych funkcií.

vzdelavacie video

Ako určíme predpis lineárnej funkcie?

vzdelavacie video

Vo videu si vysvetlíme postup, pomocou ktorého zistíme, či bod leží alebo neleží na grafe lineárnej funkcie.

vzdelavacie video

Ako nakreslíme graf lineárnej funkcie?

vzdelavacie video

Slovné úlohy z oblasti lineárnych funkcií.