Podstatné mená - slovenská gramatika a pravopis

Podstatné mená sú slová, ktorými sa pomenúvajú osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a deje.

Podstatné mená sú ohybný slovný druh - skloňujú sa podľa pádu a vzoru.


Podstatné mená: obsah


Delenie podstatných mien

Podstatné mená sa delia z dvoch hľadísk:

 • delenie na všeobecné a vlastné:
  • všeobecné podstatné mená označujú osobu, zviera, predmet, vec alebo jav všeobecného druhu (napr. chlapec, dievča, pes, mesto, hora, zdravie ...)
  • vlastné podstatné mená označujú konkrétnu (jedinečnú) osobu, zviera, mesto, vec... (napr. Bratislava, Vysoké Tatry, Devínsky hrad ...), píšu sa veľkým začiatočným písmenom
 • delenie na konkrétne a abstraktné:
  • konkrétne podstatné mená označujú osoby, zvieratá, veci, ktoré možno pozorovať zmyslami (napr. dom, pes, rastlina ...)
  • abstraktné podstatné mená označujú vlastnosti, deje, činnosti, duševné stavy, ktoré nemožno pozorovať zmyslami (napr. zdravie, deň, láska ...)

Gramatické kategórie podstatných mien

Podstatné mená majú tri gramatické kategórie: rod, číslo a pád.

Rozlišujeme tri rody podstatných mien

 • mužský rod (napr. muž, chlapec, hotel...)
 • stredný rod (napr. dieťa, mesto, ...)
 • ženský rod (napr. žena, skala, bábika, ...)
 • .

Číslo podstatných mien môže byť:

 • jednotné (napr. pes, dieťa, žena)
 • množné (napr. psy, deti, ženy)

Niektoré podstatné mená nemajú jednotné číslo (nazývajú sa pomnožné podstatné mená), napríklad slová: nožnice, pľúca

Niektoré podstatné mená nemajú množné číslo. Zvyčajne ide o vlastné podstatné mená (napr. názvy lokalít), keďže existuje len jedna entita (napr. Slovensko, Bratislava...)

V slovenčine rozlišujeme 6-7 pádov.

Vzory podstatných mien

Vzory podstatných mien sa rozdeľujú podľa rodu, detailné informácie o skloňovaní nájdete po kliknutí na slovo.

Mužský rod Ženský rod Stredný rod
chlap
hrdina
dub
stroj
žena
ulica
dlaň
kosť
mesto
srdce
dievča
vysvedčenie

Každý rod má 4 základné vzory skloňovania a niekoľko vedľajších vzorov pre špeciálne slová. Napríklad pre cudzie slová sa používajú vzory: kuli, gazdiná a idea,

Skloňovanie - výnimky

 • zvieracie podstatné mená sa skloňujú v jednotnom čísle podľa vzoru chlap a v množnom čísle podľa vzoru dub alebo stroj (podľa spoluhlásky)

Skloňovanie podstatných mien

Pád Otázky jednotné číslo množné číslo
Nominatív Kto, čo žena, dieťa, chlap ženy, deti, chlapi
Genitív Od koho, od čoho ženy, dieťaťa, chlapa žien, detí, chlapov
Datív Kám komu, dám čomu žene, dieťaťu, chlapovi ženám, deťom, chlapom
Akuzatív Vidím koho, vidím čo ženu, dieťa, chlapa ženy, deti, chlapov
Vokatív oslovenie žena, dieťa, chlap ženy, deti, chlapi
Lokál O kom, o čom žene, dieťati, chlapovi ženách, deťoch, chlapoch
Inštrumentál S kým, s čím ženou, dieťaťom, chlapom ženami, deťmi, chlapmi

Pád vokatív sa veľmi nepoužíva.

V slovenčine existuje viacero pravidiel pri skloňovaní podstatných slov, ktoré vychádzajú zo vzorov.

Pomnožné podstatné mená

Pomnožné podstatné mená sú podstatné mená, ktoré existujú len v množnom čísle, aj keď pomenúvajú jeden predmet. Rod sa určuje podľa pádových prípon nominatívu, datívu a lokálu.

 • dub: pomnožné podstatné mená mužského rodu s príponou -y (napr. Donovaly, Kúty)
 • stroj: pomnožné podstatné mená mužského rodu s príponou -e (napr. okuliare, kúpele)
 • žena: pomnožné podstatné mená ženského rodu s príponou -y (napr. narodeniny, osýpky )
 • ulica: pomnožné podstatné mená ženského rodu s príponou -e (napr. nožnice, sane)
 • mesto: pomnožné podstatné mená stredného rodu s príponou -á/-a (napr. ústa, vráta)
 • srdce: pomnožné podstatné mená stredného rodu s príponou -ia/-a (napr. prsia)