Číslovky - slovenská gramatika a pravopis

Číslovky sú slová, ktorými sa pomenúva počet (množstvo) alebo poradie osôb, zvierat, vecí, vlastností, dejov ... alebo celkovo početnosť.

Číslovky sú ohybný slovný druh a majú svoje gramatické kategórie (rod, číslo a pád).


Číslovky: obsah


Delenie čísloviek

Číslovky sa dvoch hlavných skupín (určité a neurčité) a tiež do niekoľkých kategórií (základné, skupinové, radové, násobné a druhové).
Základné číslovky vyjadrujú počet, napr.: traja bratia, ôsmi spolužiaci, v osemdesiatich rokoch (vo veku 80 rokov).
Radové číslovky vyjadrujú poradie, napr.: prvý stupeň, ôsmy hotel, v osemdesiatych rokoch (v rokoch 1980 až 1989)
Určité číslovky označujú konkrétny počet (napr. nula, jeden, prvý, ...).
Neurčité číslovky sú všeobecné (napr. veľa, málo, niekoľko, ...)

Kategória Otázka určité neurčité
základné koľko, koľkí nula, jeden, dva, dve, päť, piaty, piati, sto, ... veľa, málo, trochu, trocha, mnoho, dosť, mnohí, ...
skupinové koľko jedny, dvoje, troje, štvoro, pätoro, šestoro, sedmoro, osmoro, ... viacero
radové koľký prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, stý, tisíci, miliónty, ... posledný
násobné koľkokrát jedenkrát, dvakrát, trikrát, päťkrát, desaťkrát, tisíckrát, ... niekoľkokrát, viackrát, mnohokrát, ...
koľko ráz raz, dva razy, tri razy, štyri razy, päť ráz, tisíc ráz, ... niekoľko ráz, viac ráz, mnoho ráz, ...
koľkonásobný dvojnásobný, trojnásobný, päťnásobný, stonásobný, ... niekoľkonásobný, mnohonásobný
druhové koľkoraký dvojaký, trojaký, pätoraký, storaký, ... niekoľkoraký, mnohoraký

Číslovka jeden môže byť aj vo význame neurčitého zámena (synonymum pre nejaký, akýsi, istý), napr.: Bol raz jeden kráľ (kedy?), jedného dňa sa to stalo (kedy sa to stalo?).

Skloňovanie čísloviek

Príklady skloňovania čísloviek.

Skloňovanie základných čísloviek

Skloňovanie číslovky jeden (jednotné aj množné číslo).

jeden Otázky jednotné číslo množné číslo
mužský rod stredný rod ženský rod muž. rod - životné ostatné rody
Nominatív Kto, čo jeden jedno jedna jedni jedny
Genitív Od koho, od čoho jedného jedného jednej jedných jedných
Datív Dám komu, dám čomu jednému jednému jednej jedným jedným
Akuzatív Vidím koho, vidím čo jeden/jedného jedno jednu jedny jedných
Lokál O kom, o čom (o) jednom (o) jednom (o) jednej (o) jedných (o) jedných
Inštrumentál S kým, s čím (s) jedným (s) jedným (s) jednou (s) jednými (s) jednými

Skloňovanie základných čísloviek dva, tri, štyri a päť (len množné číslo).

pád Otázky dva tri štyri päť
Nominatív Kto, čo dva (muž. rod, neživ.)
dvaja (muž. rod, živ.)
dve (žen. rod, str. rod)
tri
traja (muž. rod, živ.)
štyri
štyria (muž. rod, živ.)
päť
piati (muž. rod, živ.)
Genitív Od koho, od čoho dvoch troch štyroch piatich
Datív Dám komu, dám čomu dvom trom štyrom piatim
Akuzatív Vidím koho, vidím čo dva (muž. rod, neživ.)
dvoch (muž. rod, živ.)
dve (žen. rod, str. rod)
tri
troch (muž. rod, živ.)
štyri
štyroch (muž. rod, živ.)
päť
piatich (muž. rod, živ.)
Lokál O kom, o čom (o) dvoch (o) troch (o) štyroch (o) piatich
Inštrumentál S kým, s čím (s) dvoma/dvomi (s) troma/tromi (s) štyrmi (s) piatimi

Podľa vzoru päť sa skloňujú základné číslovky od päť do deväťdesiatdeväť (5-99).

* Základné číslovky sa môžu skloňovať v dvoch podobách: sklonnej a nesklonnej.

 • Sklonná podoba: od pätnástich, od dvadsiatich dvoch, s päťdesiatimi siedmimi

 • Nesklonná podoba: od pätnásť, od dvadsaťdva, s päťdesiatsedem

Skloňovanie radových čísloviek

Radové číslovky sa skloňujú podľa vzorov prídavných mien pekný a cudzí:

 • pekný: prvý, druhý, piaty, siedmy,...
 • cudzí: tretí, tisíci, ...

Skloňovanie násobných čísloviek

Násobné číslovky môžu byť v dvoch podobách: sklonnej a nesklonnej:

 • Sklonná podoba: násobné číslovky tvorené príponou -násobný podľa vzoru pekný: dvojnásobný, päťnásobný

 • Nesklonná podoba: násobné číslovky tvorené príponou -krát a slovami ráz/razy: jedenkrát, dva razy, sto ráz...

Skloňovanie druhových čísloviek

Druhové číslovky sa skloňujú podľa vzoru prídavného mena pekný: trojaký, pätoraký,....

Zložené číslovky

Pravidlá skloňovania zložených čísloviek:

 • číslovky zložené s -jeden sú nesklonné a píšeme ich spolu ako jedno slovo (päťdesiatjeden, so stotridsaťjeden, ...)

 • číslovky zložené s -dva, -tri, -štyri, -päť ... sú buď sklonné alebo nesklonné

  • sklonné: píšeme ich ako jedno slovo (do tridsaťpäť, ...)

  • nesklonné: skloňovanú časť píšeme osobitne (pre štyridsiatich piatich...)

 • Nesklonné tvary vyšších zložených čísloviek píšeme

  • ako jedno slovo (dvetisícsedemstoštyri, ...)

  • oddeľujeme stovky, tisícky, ... (dvetisíc sedemsto štyri, ...)