Slovesá - slovenská gramatika a pravopis

Slovesá sú slová, ktorým sa vyjadruje vlastnosti dej, činnosť alebo stav osôb, zvierat a vecí.

Z gramatického hľadiska sú slovesá ohybný slovný druh, majú gramatické kategórie (osoba, číslo, čas, rod, spôsob a vid). Existujú plnovýznamové aj neplnovýznamové slovesá.


Prídavné mená: obsah


Delenie slovies

Slovesá sa delia na skupiny:

 • Plnovýznamové slovesá majú plný význam, napr.: učiť sa, vzdelávať sa, testovať sa a pod. Delia sa na činnostné a stavové

  • činnostné plnovýznamové slovesá: vyjadrujú dej, činnosť (otázka: čo robí?) - napr. učí sa, číta, píše, kvízuje ...
  • stavové plnovýznamové slovesá: vyjadrujú stav (otázka: čo sa deje?) - napr. smútiť, báť sa ...

 • Neplnovýznamové slovesá nemajú plný význam, napr. byť, chcieť, môcť, musieť ... (slovesá byť a mať môžu byť aj plnovýznamové ak sú vo význame byť = existovať resp. mať = vlastniť)

Samostatnou kategóriou sú zvratné slovesá - slovesá v kombinácii s predponou sa/si: učiť sa, vzdelávať sa a pod. Zvyšné slovesá sú nezvratné (slovesá bez predpony sa/si).

Slovesné tvary

Slovesné tvary rozdeľujeme na určité a neurčité.

určité slovesné tvary:

 • oznamovací spôsob (minulý čas): učil som sa, vzdelával som sa
 • oznamovací spôsob (prítomný čas): učím sa, vzdelávame sa
 • oznamovací spôsob (budúci čas): budem sa učiť, budeš sa vzdelávať, budeme sa učiť
 • podmieňovací spôsob (minulý čas): bol by som sa učil, bola by sa vzdelávala
 • podmieňovací spôsob (prítomný čas): bol by som sa učil, učila by sa
 • rozkazovací spôsob (prítomný čas): uč sa!, učme sa!

neurčité slovesné tvary:

 • neurčitok: učiť, písať, čítať
 • prechodník: učiac, čítajúc, píšuc
 • činné príčastie prítomné: učiaci sa, píšuci
 • trpné príčastie: písaný, učený, hovorená
 • slovesné podstatné meno: písanie, hovorenie, čítanie

Slovesné podstatné mená sa skloňujú ako podstatné mená (stredný rod, vzor vysvedčenie), napr. učenie, vzdelávanie.

Príčastia sa skoľujú podľa vzorov prídavných mien (napr. písaný).

Gramatické kategórie slovies

Slovesá maju tieto gramatické kategórie:

 • osoba slovesa: prvá osoba, druhá osoba, tretia osoba
 • číslo slovesa: jednotné a množnée
 • čas slovesa: minulý čas, prítomný čas, budúci čas
 • spôsob slovesa: oznamovací, rozkazovací, podmieňovací
 • rod slovesa: činný rod, trpný rod
 • vid slovesa: dokonavý, nedokonavý

osoby a čísla slovesa učiť

časovanie - jednotné číslo časovanie - množné číslo
1. osoba 2. osoba 3. osoba 1. osoba 2. osoba 3. osoba
ja ty on, ona, ono my vy oni, ony
Minulý čas učil, učila, učilo učil, učila, učilo učil, učila, učilo učili učili učili
Prítomný čas učím učíš učí učíme učíte učia
Budúci čas budem učiť budeš učiť bude učiť budeme učiť budete učiť budú učiť

spôsoby slovesa

 • oznamovací spôsob: píšem, čítam, učím sa
 • rozkazovací spôsob: píš!, čítaj!, uč sa!
 • podmieňovací spôsob: písal by som, čítala by som, učili by sme sa

rody slovesa

 • činný rod - podmet vo vete vykonáva úlohy: Ja sa učím
 • trpný rod - podmet vo vete je zasiahnutý dejom (nie je až taký podstatný): učenie sa skončilo

vidy slovesa

 • dokonavý vid - dej je časovo ohraničený: prečítal som, naučím sa
 • nedokonavý vid - dej nie je časovo ohraničený: učí sa, učíme sa

Časovanie vybraných slovies: olovrantovať, nerecyklovať, nevyvrtnúť, rásť, zastrihať, neodpáliť, nahlasovať, nepreorientúvať, pichnúť, preondieť, nehierarchizovať, rozodnievať, hrdiť, učiť, vzdelávať, písať, čítať, počítať, testovať