Predložky - slovenská gramatika a pravopis

Predložky sú slová, ktoré vyjadrujú rozličné vzťahy medzi inými slovami. Predložky sú neohybný slovný druh - neskloňujú sa.

Predložky sa delia na prvotné a druhotné:

  • prvotné predložky sú len predložkami: z, zo, s, so, v, vo, k, ku, od, nad, za, pred, do, pod, medzi, cez ...

  • druhotné predložky môžu byť niekedy aj iným slovným druhom: okolo, poniže, uprostred, vedľa, naproti, mimo ...

Vokalizácia predložiek

Vokalizácia spočíva v pridané samohlásky u alebo e k predložke, aby sa predložka ľahšie čítala, napr.: vo vani, so sestrou, odo mňa, pred mnou, so mnou...

Je to najmä v prípadoch, kedy sa slovo začína na rovnakú spoluhlásku ako predložka (zo zeleniny) alebo podobnú spoluhlásku (zo stravy) či skupinu spoluhlásiek (zo sveta, ku mne).