Spojky - slovenská gramatika a pravopis

Spojky sú slová, ktoré spájajú vetné členy a vety a vyjadrujú vzťahy medzi nimi. Spojky sú neohybný slovný druh - neskloňujú sa.

Spojky delíme na dve skupiny: priraďovacie a podraďovacie.

  • priraďovacie spojky spájajú rovnocenné vetné členy/vety, napr.: a, i, aj, ani, ba, ale, no, buď, alebo, a preto, a predsa, ...
  • podraďovacie spojky spájajú vety a vetné členy, medzi ktorými je vzťah nadradenosti, napr.: keď, že, lebo, aby, pretože, keďže, keby, až, pokým, dokiaľ, ...

* Na spájanie sa používajú aj vzťažné zámená, napr.: kto, čo, aký, ktorý, čí, kde, ako, prečo, kedy, ...

Pravidlá písania spojok

  • Čiarku nepíšeme pri jednodouchých vetách pred zlučovacími spojkami (a, i, ani, aj, alebo)

  • Čiarku nepíšeme pri porovnávaní pomocou spojok: ako, sťa, než (napr. Je bystrý ako sova.)

  • Čiarku píšeme pri spojkách: a preto, a predsa, a to, a tak, a teda, teda ... (napr. Myslím, teda som.)

  • Čiarku píšeme pri spojkách, ktoré sa opakujú (okrem prvého výskytu): napr. Naučil sa aj matematiku, aj slovenský jazyk, aj dejepis.

  • Čiarku píšeme v podraďovacom súvetí, napr.: Sľúbil, že sa bude učiť., Neučil sa, lebo bol chorý.