Vzdelávacie videá online - Informatika

Katalóg vzdelávacích videí: vzdelávacie videá online a zadarmo z rôznych oblastí. V katalógu sa nachádzajú len slovenské a české učebné videá vhodné pri príprave na maturitu či skúšky alebo testy.

vzdelávacie videá Informatika slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 23   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Latex je typografický systém určený pre profesionálnu a poloprofesionálnu tvorbu a údržbu dokumentov. Čo je to LaTeX a ako sa líši od iných nástrojov na tvorbu dokumentov. Ukážka zdrojového kódu a dokumentu v LaTeXu. Prečo používať LaTeX a nie WYSIWIG nástroje? Kedy LaTeX radšej nepoužiť.

vzdelavacie video

Základná štruktúra zdrojového dokumentu. Základná syntax príkazov, povinné a nepovinné parametre. Označovanie komentárov, odstavce, zalomenie riadku, členenie dokumentu (príkazy \section \subsection \subsubsection \chapter), vloženie neočíslovanej časti dokumentu alternatívnym príkazom

vzdelavacie video

Vloženie obsahu (príkaz \tableofcontents), prečo je potrebné dokument generovať dvakrát, ako do obsahu dostať nečíslované časti dokumentu, odkazovanie sa na časti dokumentu (príkazy \label a \ref)

vzdelavacie video

Bold, italic, podčiarkovanie (príkazy \textbf, \textit a \underline), veľkosť fontu, zarovnávanie textu.

vzdelavacie video

odrážkový zoznam (prostredie itemize, príkaz \item), číslovaný zoznam, zoznam s textovými odrážkami a viacúrovňové zoznamy.

vzdelavacie video

Vloženie plávajúceho objektu s obrázkom (prostredie figure, príkaz \includegraphics), nastavenie veľkosti obrázka, centrovanie obrázka (príkaz \centering), pridanie opisu obrázka (príkaz \caption), odkazovanie na obrázky z textu (príkazy \label a \ref), výhody vektorovej grafiky.

vzdelavacie video

Vytvorenie plávajúceho objektu pre tabuľku (prostredie table), definovanie tabulky, definovanie stĺpcov, definovanie obsahu prvého riadka tabuľky v, vytváranie obsahu tabuľky, čiary ohraničujúce bunky a používanie generátorov tabuliek.

vzdelavacie video

Umiestnenie vzorca, číslovanie vzorcov a odkazovanie na ne, tvorba jednoduchých vzorcov, príkazy na výpis špeciálnych znakov zátvorky a ich veľkosť.

vzdelavacie video

Úvod do BibTeX, súbory .bib a ich štruktúra, vloženie bibliografie do dokumentu (príkazy \bibliography a \bibliographystyle). Citovanie v texte (príkaz \cite), zmeny štýlu citovania a použitie externého štýlu bibliografie

vzdelavacie video

Problémy, ktoré slovenčina v LaTeXu spôsobuje. Balík babel (generované texty po slovensky, slovenské rozdeľovanie slov). Balík inputenc (zabezpečí správne spracovanie diakritiky). Balík fontenc (správne rozdeľovanie slov aj pri znakoch s diakritikou). Množina príkazov do preambuly potrebná pre slovenský dokument.

vzdelavacie video

Ukážka typickej titulnej strany (hotový kód), prostredie titlepage, vloženie vertikálnej medzery (príkaz \vspace).

vzdelavacie video

vkladanie špeciálnych znakov cez escaping, úvodzovky, manuálne dopĺňanie diakritiky, pevná medzera, nastavovanie rozdeľovania slov (lokálne aj globálne, príkazy \mbox, \- a \hyphenation).

vzdelavacie video

Prečo sa len tak vložený kód nebude správne zobrazovať. Prostredie verbatim (vykreslí zdroj do písmena rovnako do výsledného dokumentu), inline použitie verbatim (príkaz \verb|text|). Krajšie zobrazenie zdrojového kódu (prostredie lstlisting a balík listings)

vzdelavacie video

Ako klásť pri analýze otázky, úvod do UML, diagram aktivít

vzdelavacie video

Manažment požiadaviek pri vývoji softvéru.

vzdelavacie video

Prípady použitia pri tvorbe softvéru.

vzdelavacie video

Problémy, ktoré sa často vyskytujú pri tvorbe softvéru.

vzdelavacie video

UML, teória modelovania softvéru, tvorba prípadov použitia

vzdelavacie video

Modelovanie sekvencií, modelovanie údajov a modelovanie stavov pri tvorbe softvéru.

vzdelavacie video

Návrh softvéru a architektúra softvéru

vzdelavacie video

Testovanie softvéru: jednotkové testovanie, integračné testovanie, akceptačné testovanie...

vzdelavacie video

Nasadzovanie softvéru, prevádzka softvéru a údržba softvéru

vzdelavacie video

Metódy tvorby softvéru, softvérové inžinierstvo.