Vzdelávacie videá online

vzdelávacie videá slovenské

nájdené vzdelávacie videá: 1321   Popularita | Názov

vzdelavacie video

Matematické príklady na riešenie sústavy dvoch rovníc.

vzdelavacie video

Výborná metóda, ktorú využijete aj pri počítaní vysokoškolských príkladov.

vzdelavacie video

Čo je to kvadratický? Čo je to polynóm? Ako ho rozložiť, aby sme našli jeho korene?

vzdelavacie video

Vysvetlíme si techniku, ktorou sa môžeme zbaviť odmocnín alebo absolútnej hodnoty v rovnici spolu s nástrahami, ktoré na nás pri tom číhajú. Predpokladom je znalosť riešenia kvadratických rovníc z videí vyššie.

vzdelavacie video

Predstavenie Vietovych vzťahov na kvadratických polynómoch spolu s riešenými príkladmi.

vzdelavacie video

Jednoduché a intuitívne vysvetlenie v prvej časti videa spolu s presnou matematickou definíciou v druhej časti.

vzdelavacie video

Najjednoduchší typ funkcie, s ktorou sa stretnete už na základnej škole. Jej predpis, základné pojmy a triky, ktoré využijeme pri riešení príkladov.

vzdelavacie video

Na konkrétnych príkladoch si vysvetlíme základné vlastnosti, ktoré môžeme určiť pri ľubovoľnej funkcii. V tomto videu sa pozrieme na definičný obor a obor hodnôt, kedy je funkcia rastúca alebo klesajúca a čo je maximum a minimum funkcie. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.

vzdelavacie video

Pozrime sa na ohraničenie funkcie zdola a zhora, pojmy infimum a supremum, prosté funkcie, párne a nepárne funkcie a nakoniec na periodické funkcie. Všetko je vysvetlené na príkladoch. Video obsahuje aj prehľad presných definícií použitých pojmov.

vzdelavacie video

Kvadratická funkcia - príklady.

vzdelavacie video

Základné princípy z počítania permutácií a faktoriálu.

vzdelavacie video

Kombinácie - prehľad.

vzdelavacie video

Kombinácie s opakovaním - prehľad.

vzdelavacie video

Kvadratická funkcia - ďalšie príklady.

vzdelavacie video

Príklady zo zjednodušovania výrazov.

vzdelavacie video

Vo videu sa dozviete, čo je to logika, pozrieme sa v krátkosti na jej históriu a dôkladnejšie rozoberieme výrokovú logiku: pojem výrok, jeho negácia, operácie s výrokmi (konjunkcia, disjunkcia, implikácia, ekvivalencia). Všetky definície pojmov sú doplnené konkrétnymi príkladmi.

vzdelavacie video

Video ukazuje schematický postup vypĺňania pravdivostných tabuliek s výrokmi s dvomi alebo tromi výrokovými premennými. Tento postup je možné využiť na riešenie mnohých príkladov. Ďalej si vysvetlíme pojmy tautológia a kontradikcia.

vzdelavacie video

Čo robiť, keď má množina nekonečne veľa prvkov? Sú niektoré nekonečná väčšie ako iné? Čo znamenajú pojmy kardinalita, bijekcia alebo Cantorova diagonála? Kedy je množina hustá? Toto všetko vám zodpovie video o nekonečných množinách. Nie sú nutné žiadne predchádzajúce znalosti o množinách.

vzdelavacie video

Vysvetlenie základných pojmov a súvisiacich definícii (uzavretosť, komutativita, asociativita, distributivita, neutrálny prvok, inverzný prvok) na názorných príkladoch.

vzdelavacie video

Na jednoduchých príkladoch si priblížime pojmy parametrizovaný výrok (predikát), existenčný a všeobecný kvantifikátor a negácia kvantifikovaných výrokov. V druhej časti videa sa budeme venovať výrokom, ktoré hovoria o počte (obsahujú slová ako aspoň, najviac, práve).

vzdelavacie video

Vysvetlenie základnej terminológie a značenia v oblasti množín. Vzťahy medzi množinami, podmnožiny, nekonečné množiny - všetko doplnené jednoduchými príkladmi.

vzdelavacie video

Kedy je číslo deliteľné dvoma, troma, piatimi, alebo dvanástimi? Čo sú prvočísla a zložené čísla? Ako zistiť, či je číslo prvočíslo? Okrem zodpovedania týchto otázok vám video ozrejmí základnú vetu aritmetiky o rozklade čísel na prvočísla a predvedie metódu pre hľadanie prvočísel zvanú Eratosthenovo sito.

vzdelavacie video

Triky pre urýchlenie základného počítania spamäti (sčítanie, odčítanie, násobenie, umocňovanie na druhú).

vzdelavacie video

algebraická tvar, prevod, goniometrický tvar

vzdelavacie video

Operácie prieniku, zjednotenia, rozdielu a doplnku vysvetlené na množinových diagramoch spolu s konkrétnymi príkladmi. Intervaly, operácie na nich a zakresľovanie intervalov na číselnej osi. (Výhodou je znalosť konjunkcie a disjunkcie z výrokovej logiky.)

vzdelavacie video

Dve slovné úlohy jednoducho vyriešené s použitím množinových diagramov. Grafické znázornenie pokročilejších operácií na množinách.

vzdelavacie video

Hľadanie najmenšieho spoločného násobku a najväčšieho spoločného deliteľa a nadväzujúce príklady a slovné úlohy.

vzdelavacie video

Dokonale pružné zrážky

vzdelavacie video

Názorná demonštrácia konceptu dôkazu matematickou indukciou a riešené príklady.

vzdelavacie video

Grafické znázornenie pojmu derivácie. Definícia derivácie a jej základné vlastnosti. Výpočet derivácií z definície.