Citáty a múdrosti - Platón

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Platón

prvým a najväčším víťazstvom je víťazstvo nad sebou, byť porazený sám sebou je tou najhanebnejšou a najohavnejšou prehrou zo všetkých, ak nebudeš mnoho očakávať, budú sa ti zdať aj malé veci veľkými víťazstvo nad sebou samým je najväčšie víťazstvo začiatok je najdôležitejšia časť každej práce ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné, ani všetka múdrosť sveta neprináša šťastie, pretože na to stačí iba vedieť rozoznať dobro od zla, bozk je výmena duší, človek ktorý dokáže svoje žiadosti a túžby podriadiť rozumu, človek vyrovnaný, vyznačujúci sa sebakontrolou a sebadisciplínou si zaslúži označenie sofrón čo neviem, o tom si nemyslím, že to viem, dobro je syntéza pravdy, krásy, sebestačnosti, dokonalosti a naplnenia, dosiahneš všetko, po čom túžiš, nešťastník, dôležité je najmä to, aby tí, čo majú vládnuť, skutočne vládli a tí čo majú poslúchať, skutočne poslúchali a nevymieňali si úlohy, duševný zrak až vtedy začína presne vidieť pravdu, keď ju oči vidieť prestávajú, eros je boh ľuďom najväčšmi naklonený, hrdinstvo je veda o tom, čoho sa treba báť a čoho nie, hudba a rytmus nachádzajú cestu k najskrytejším miestam duše, chlapci by sa mali zdržať vína do osemnástich rokov, lebo nie je dobré pridávať ohňu oheň, chlapec sa stáva mužom, keď obíde kaluž namiesto toho, aby do nej stúpil, je lepšie si osvojiť dobrú vlastnosť, ako si odvyknúť od zlej, jednotlivým zákonom či súboru zákonov má predchádzať zvláštny úvod, v ktorom zákonodarca dohovára občanom, aby vo veci, ktorej sa zákon týka, konali dobro a vystríhali sa zla, jeho diela písané formou dialógov majú veľkú literárnu hodnotu, zakladateľ objektívneho idealizmu, ideológ otrokárskej aristokracie, každá vážnosť je nedokonalá a nepochopiteľná bez patričného vtipu, každý , kto sa snaží byť veľkým , musí ukázať, čo veľkosť vyžaduje, kde je zákon neobmedzeným pánom a kde sú vladári sluhami zákonov, tam vidím záchranu a uskutočňovanie všetkých dobier, ktoré bohovia dali obciam, kde niet rovnosti, priateľstvo nemá trvanie, kedysi pradávno sme boli jedno, a tá mučivá túžba vrátiť sa k jednote, to je láska, kto pije, nemyslí, kto myslí, nepije, kto sa stará o šťastie iných, nachádza svoje vlastné šťastie, láska je najstaršie a najušľachtilejšie božstvo, prazdroj cností, láska je životom ženy a epizódou v živote muža, len ten môže byť ideálnym vládcom, kto vie v sebe zjednotiť moc a múdrosť, a preto je ideálnou demokraciou vždy vláda len tých najlepších z národa, lepšie je krivdu znášať, ako ju páchať, milujúci stráca jemnosť pohľadu na predmet svojej lásky, mnohí nenávidia tyraniu iba preto, aby mohli nastoliť svoju vlastnú, múdri hovoria, aby niečo povedali, blázni rozprávajú, len aby vraveli, múdry človek netvrdí nič, čo by nevedel dokázať, muž a žena sú dve polovičky, ktoré spejú k tomu, aby vytvorili celok, muž a žena sú tie dve noty, bez ktorých struny ľudskej duše nevydávajú správny a plný zvuk, na mlčanlivosť treba veľa duchaplnosti, na tomto svete niet ničoho stáleho, okrem nestálosti, najvyššou hodnotou vo svete ideí je spravodlivosť, cnosť, statočnosť, múdrosť a rozvaha, nemať ani potuchy o spravodlivom a nespravodlivom, o dobrom a zlom je vec, ktorá je skutočne veľmi hanebná, i keby to davy chválili, nezáleží len na rodičoch a vychovávateľoch, ale na celej obci, ako sa dieťa vyvíja, nikto nevie, čo je smrť, a predsa sa jej všetci boja, akoby uznávali, že je najväčším zlom, i keď je pre človeka najväčším dobrom, odpúšťaj celému svetu, iba sebe nič, odvaha znamená vedieť, čoho sa treba báť a čoho nie, počúvaj, pozoruj, mlč, pýtaj sa veľa, ale súď málo! politik je skutočne kráľovský muž, osobnosť s kráľovskou dušou, ktorej je vlastná múdrosť jemnocitnosť a autorita, polovica toho, čo žijeme, udržuje nažive nás, druhá polovica udržuje lekárov, pravda je krásna a trvalá vec,