Citáty a múdrosti - zodpovednosť

citáty o zodpovednosti a zodpovedné múdrosti

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti zodpovednosť

láska znamená nechať toho druhého aký je, neznamená prevziať zodpovednosť za jeho šťastie a spokojnosť, nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme, ak budete hádzať zodpovednosť na ostatných, zostanete navždy otrokom, pretože nikto nemôže zmeniť niekoho iného, sloboda znamená zodpovednosť, práve preto má z nej väčšina ľudí strach, ak je tvoj životný cieľ vysoký, tvoje rozhodnutia tomu musia zodpovedať až pocit zodpovednosti človeka mučí, no zároveň ho ženie, aby dosiahol nemožné len my máme svoj život vo svojich rukách, nikto nie je zodpovedný za to, aký ho máme! za svojho otca nie je nikto zodpovedný, to je matkina záležitosť, po štyridsiatke je človek zodpovedný za svoju tvár, neznalosť zákona nezbavuje zodpovednosti, znalosť však často, sme zodpovední nielen za to, čo sme urobili, ale aj za to, čo sme neurobili, neexistuje počínanie, za ktoré by nebol nikto zodpovedný, videl som riaditeľa na strome, každý lístok sa triasol pod ťarchou zodpovednosti, zodpovedný politik musí triezvo vystúpiť proti nezdravým a neuskutočniteľným snom, pamätajte na úctu k sebe, úctu k druhým a zodpovednosť za vaše konanie, najpoľutovaniahodnejší sú tí, ktorí majú pocit zodpovednosti, ale nemajú sily, aby zodpovednosť naplnili činmi, za úspešného človeka považujeme každého, kto od svojich blížnych dostáva viac, než zodpovedá jeho službám, hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať, som presvedčený, že beatles sú čiastočne zodpovední za pád komunizmu, skutočná pospolitosť je bytostne pospolitosťou zodpovedných ľudí, obyčajná masa je však len sumou odosobnených bytostí, sloboda hrozí, že sa zvrhne na svojvôľu, pokiaľ sa neprežíva v zodpovednosti, v prípade pochybnosti či mladý človek našiel správneho partnera do života, má sa spýtať sám seba, či snáď nechce "vyskočiť" z nejakého vzťahu len preto, že sa bojí záväznosti a uteká pred zodpovednosťou, alebo či snáď nezostáva kŕčovite pri nejakom narušenom vzťahu len preto, lebo sa bojí, že bude musieť niekoľko týždňov alebo mesiacov zostať sám, nezodpovední by sa mali zodpovedať, jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti, po štyridsiatom roku života je už každý zodpovedný za výzor svojej tváre, všetko, čo zodpovedá nášmu želaniu sa zdá byť pravdivé, všetko, čo tomu nezodpovedá nás rozzúri, hovoriť o sebe menej, než zodpovedá skutočnosti, je hlúposť a nie skromnosť, kedykoľvek sa snažíme uniknúť pred zodpovednosťou, činíme to tak, že túto zodpovednosť prenášame na iný subjekt (osobu, organizáciu), to však znamená, že tomuto subjektu, či už je to osud, “spoločnosť”, vláda firma alebo šéf, dávame nad sebou moc, problémy života nemôžeme vyriešiť, pokiaľ sa nepustíme do ich riešenia, môže to vyzerať ako úplná samozrejmosť, ale veľká časť ľudstva to napriek tomu nie je schopná pochopiť, to preto, že než začneme problém riešiť, musíme zaň prijať zodpovednosť, nemôžeme ho vyriešiť, ak prehlásime: to sa mňa netýka, sú sochy, ktoré sa domnievajú, že sú zodpovedné za tento národ, môžeme sa zdať veľkými v postavení, ktoré je nižšie, ako zodpovedá našim zásluhám, ale často vyzeráme malí v postavení, ktoré je väčšie ako my, emancipácia je až vtedy dokonalá, keď príležitostne aj úplne neschopná žena môže postúpiť do zodpovednej funkcie, významné osobnosti nikdy nie sú zodpovedné za to, čo robia, dajte ľuďom skutočnú zodpovednosť spolu s potrebným stupňom nezávislosti a odmenia sa vám tým najlepším, čo v nich je, delegovanie nesmie byť zamieňané s odmietnutím zodpovednosti, delegovanie: vysvetliť poverenému pracovníkovi požadované výsledky a poskytnúť mu právomoc, sloboda znamená zodpovednosť, preto sa jej väčšina ľudí bojí, ako sa treba správať, aby človek bol čo najmenej volaný na zodpovednosť, v ťažkostiach našiel pomoc a dožil sa bez problémov a nebezpečenstiev vysokého veku? vyhýbaj sa ľuďom hašterivým a vyhľadávaj ľudí súdnych, myšlienky sú ako hostia, nie sme zodpovední za ich prvú návštevu, ale budú nás navštevovať len podľa toho, ako ich prijímame, nazdávať sa, že tá istá viera zodpovedá všetkým dobám a nemusí sa meniť, je rovnako naivné, ako si myslieť, že detské rozprávky sú celkom pravdivé, jedným z hlavných zodpovedných, možnože jediným zodpovedným, za ponižovanie duší je podpriemerný kňaz, škola je zodpovedná za zle vychované deti, rodičom patrí zásluha za deti dobre vychované, ustavične sa rodia nové generácie a sme za ne zodpovední preto, že sme ich jediní svedkovia, žiak nehnevá svojho učiteľa iba z nenávisti alebo pohŕdania, ale neraz iba z radosti, že robí nezbedu, čo zodpovedá jeho povahe, žiada sa od nás len jedno: prijímať každý deň, ako keby bol posledný, a žiť ho s vierou a so zodpovednosťou, ako keby sme pred sebou mali ešte dlhú budúcnosť, zodpovednosť je sila, nie záťaž, zodpovednosť je obsah solidarity, zodpovedáme za volanie, nie za ozvenu, zdravá výživa je vyjadrením našej zodpovednosti a lásky, za každú negatívnu vec je zodpovedný ten, kto dal posledný výpoveď alebo posledný, ktorého vyhodili, až dovtedy, kým neodíde niekto iný, vedecká práca nesie so sebou aj zodpovednosť, a to nielen celoštátnu, ale aj celosvetovú, tam, kde sú všetci zodpovední, nikto nie je zodpovedný, sme navždy zodpovední za to, čo sme si skrotili, skutok vytvára zodpovednosť, zodpovednosť povinnosť a povinnosť neurózy, skúmaj svoje odpovede, či za ne zodpovedáš, príliš si vážim ideu boha nato, aby som ju robil zodpovednou za tento natoľko absurdný svet, priateľstvo je vždy sladká zodpovednosť, nikdy príležitosť, pravá láska je výrazom tvorivej sily a zahrňuje starostlivosť, úctu, zodpovednosť a poznanie, povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkým druhom lásky, je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie, posledná zodpovedná otázka nie je, ako sa hrdinsky dostanem z tejto záležitosti, ale ako má žiť prichádzajúca generácia, paradox nás vždy stavia pred voľbu, rozhodnutie buď - alebo, zodpovednosť za voľbu nesieme sami, pane, nauč nás žiť s myšlienkou na zatratenie, nie preto, aby sme sa ťa báli, ale aby sme pociťovali zodpovednosť, nik sa nemôže súčasne cítiť zodpovedným i zúfalým, nie sme zodpovední za vesmír, každý z nás je zodpovedný iba sám za seba, nemeníme skutočnosť, aby zodpovedala ideálu, meníme ideál, lebo je to pohodlnejšie, myšlienky nie sú zodpovedné za to, čo s nimi ľudia urobia, láska je prejav ľudského vnútra, v ktorom sa najmenej prejavuje vnútorná zodpovednosť človeka, kým človek nemá zodpovednosť, ani nevie, aký je šťastný, každý chce prispieť svojou troškou do mlyna, no nikto nechce byť zodpovedný za to, čo sa zomelie, ideály a geniálne myšlienky nie sú zodpovedné za to, čo z nich urobia ľudia, iba ten, kto dokáže meniť s vedomím zodpovednosti, môže zachovať to, čo sa osvedčilo, dospelosť, či chlapskosť sa neprejavuje pitím alebo fajčením, ale pevnou vôľou, plnením daného slova a zodpovedným prístupom k povinnostiam, čokoľvek živé si pripútaš k sebe, si za to zodpovedný, človek nesmie so svetom robiť, čo chce on, ale čo zodpovedá pravde vecí, človek je zodpovedný aj za to, čomu sa nepokúsil zabrániť, celé umenie milovať zakladá sa, myslím, iba na tom, aby sme hovorili presne to, čo zodpovedá miere opojenia istého okamihu, inými slovami, aby sme načúvali svojej duši, byť človekom, znamená byť zodpovedným, a to znamená hanbiť sa za bolesť, ktorú spôsobujeme, boh nemá nič proti slobode každého z nás zvoliť si akúkoľvek cestu - preto nemá ani zodpovednosť za to, kde dôjdeme,