Citáty a múdrosti - Erich Fromm

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Erich Fromm

živá bytosť má tendenciu integrovať a spájať sa, smeruje k tomu splývať s odlišnými a protikladnými entitami a rásť štrukturálne, znalosti by sa nemali stavať dogmami, ktoré nás zotročujú, zážitok lásky robí ilúzie prebytočnými, zatiaľ čo sa vedome bojíme, že nebudeme milovaní, skutočný, i keď väčšinou nevedomý strach je strach pred láskou, vzhľadom k tomu, že skupina ako celok potrebuje skupinový narcizmus, aby sa udržala pri živote, bude narcistické postoje podporovať a bude ich kvalifikovať ako zvlášť cnostné, veci pre peniaze sa učíme, ale lásku, ktorá prospieva len duši, ale neprináša zisk v modernom zmysle slova, považujeme za prepych, na ktorý nemáme právo vynaložiť mnoho energie? väčšina ľudí vidí problém lásky predovšetkým ako problém, ako byť milovaný, menej už ako problém, ako milovať, ako problém schopnosti k láske, väčšina ľudí je presvedčená, že láska v prvom rade znamená byť milovaný, a až potom milovať, v umení milovať majú diletanti väčšiu prevahu nad majstrami, ako v iných odboroch umenia, v čase, keď si môžeme dovoliť mať deti, mávame už vnukov, uvedomenie si pravdy má oslobodzujúci účinok, uvoľňuje energiu a zbavuje myseľ neistôt, to, čo dávame, nestratíme, stratíme to, čoho sa pevne držíme, tak sa dve osoby zamilujú, keď majú pocit, že našli lepší objekt, ktorý je na trhu, so zreteľom na obmedzenie svojich vlastných výmenných hodnôt, sústredenosť v našich časoch je ešte vzácnejšia, ako sebadisciplína, som toho názoru, že človek je primárne sociálna bytosť, a nie, ako tvrdí freud, primárne sebestačný a len sekundárne potrebujúci iných, aby uspokojil svoje pudové potreby, smrť je jediná istota, sme tým, čomu sme oddaní a čomu sme oddaní, to motivuje naše správanie, sentimentálna láska - najrozšírenejšia forma tohto typu lásky je sprostredkované milostné uspokojenie, ktoré prežívajú konzumenti filmov, milostných príbehov v magazínoch a milostných pesničiek, všetky nesplnené túžby po láske, spojení a blízkosti nachádzajú svoje ukojenie v spotrebe týchto výrobkov, rozdiel medzi materskou a otcovskou láskou: materská láska je nepodmienená, matka miluje novorodenca preto, že je to jej dieťa, nie preto, že dieťa splnilo nejakú špecifickú podmienku, či nejaké špecifické očakávanie, rešpektovať čas je jedna vec, podrobiť sa mu, druhá, prvou podmienkou väčšieho než priemerného úspechu je chcieť jednu vec, zamerať sa na jeden cieľ, prijímať ťažkosti, neúspechy a smutné chvíle života ako výzvu, ktorej prekonanie nás posilňuje, a nie ako trest, ktorý by nemal stihnúť nás, vyžaduje vieru a odvahu, presvedčenie, skúsenosť, musí sama so sebou experimentovať, že to, o čom má len tušenie, je správne, predajné automaty nemôžu milovať, môžu len ponúkať balíček svojej osobnosti a dúfať, že od kupca dostanú ten vykalkulovaný šesták, prax každého umenia vyžaduje určité všeobecné predpoklady, či už hovoríme o stolárstve, medicíne, či o láske, predovšetkým vyžaduje disciplínu, pravá láska je výrazom tvorivej sily a zahrňuje starostlivosť, úctu, zodpovednosť a poznanie, poznanie začína rozpadom ilúzií, znamená to vidieť v nahote, povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkým druhom lásky, je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie, po prvý raz v dejinách závisí fyzické prežitie ľudstva od radikálnej duševnej zmeny človeka, otcovská láska je láska podmienená, jej princíp je: milujem ťa, pretože plníš moje očakávania, pretože konáš svoju povinnosť, pretože si ako ja, osoby, ktoré v sebe úplne zničili všetky možnosti vývoja k progresívnej orientácii, úplne stratili možnosť slobodnej voľby - v tomto prípade voľby progresu, obetovaním nezávislosti myslenia sme stratili vieru v pravdu, niektorí uzatvárajú dvojspolok proti svetu a svoje zdvojené sebectvo pokladajú za lásku, nie ten kto má mnoho, je bohatý, ale ten, kto veľa dáva, nie je schopný milovať ten, kto nedokáže zostať sám, nenudiť sa a nebyť nudný je jedna z hlavných podmienok, aby človek miloval, nedá sa zamilovať - upadnúť do lásky - to je pasivita, dá sa iba stáť, alebo kráčať v láske, v čase získavania je láska aktívna - obdarúva a povzbudzuje druhého, neskôr môže prepuknúť túžba vlastniť, napriek našej veľkej túžbe po láske považujeme takmer všetko za dôležitejšie, ako je láska, najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo s ľuďmi, ktorí milujú život, náboženský život chápem rovnako, ako ho chápali proroci a ako ho chápal ježiš: robiť spravodlivosť, hovoriť pravdu, mať rád blížneho, to je všetko, na začiatku zamilovaní považujú intenzitu zamilovania, skutočnosť, že jeden je zbláznený do druhého, za dôkaz intenzity svojej lásky, hoci to dokazuje len to, akí opustení boli predtým, moderný človek myslí, že stráca čas, keď nerobí veci rýchlo: a pritom nevie, čo si so získaným časom počať, milovať znamená uzavrieť zmluvu a nedostať záruku, dávať sa celý v nádeji, že naša láska vytvorí lásku v milovanom človeku, matka je domov, z ktorého sme vyšli, je našou prírodou, pevninou i morom, ľudia si myslia, že milovať je ľahké, že je však ťažké nájsť správny objekt, ktorý by sme mohli milovať, alebo ktorým by sme mohli byť milovaní, ľudia obdivujú hrdinov, pretože odvážne opúšťajú to, čo majú a vydávajú sa na nepreskúmanú pôdu, len tá spoločnosť je demokratická, ktorá priznáva každému svojmu členovi právo byť aj neposlušným, láska sa začína rozvíjať len v láske k tým, ktorí neslúžia našim cieľom, láska sa často mýli so zamilovaním, s náhlym zrútením priehrad, ktoré do tohto okamihu oddeľovali dvoch cudzích ľudí, láska je skutok viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske,